Over ons

Samenwerkingsverband Passend (primair) Onderwijs in de regio Provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld wordt gevormd door 28 deelnemende schoolbesturen met in totaal ongeveer 46.000 leerlingen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO). 

Samenwerkingsverband PO 20.01 voor passend onderwijs wordt gevormd door 28 deelnemende schoolbesturen met in totaal ongeveer 46.000 leerlingen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO). De onder deze besturen ressorterende scholen (320) zijn gevestigd in de gemeenten in de Provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld. 

De organisatie is per september 2021 getransformeerd van een stichting naar een vereniging en daarbij is gekozen voor de inrichting van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht (RvT). Alle aangesloten schoolbesturen vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het SWV wordt bestuurd door een directeur-bestuurder op basis van het Ondersteuningsplan en de begroting. 

Missie 

Het (pro)actief bijdragen aan het beleid inzake passend onderwijs van het samenwerkingsverband in de basisscholen en scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO), gericht op een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen. 

Organisatie 

Zoals hierboven gememoreerd kent het samenwerkingsverband vanaf 1 augustus 2021 als bestuursmodel drie bestuurlijke organen, te weten: 

 1. Algemene Ledenvergadering
 2. Raad van Toezicht (extern)
 3. Directeur-Bestuurder

Bevoegdheden en taken Raad van Toezicht 

De RvT is belast met: 

 • het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de directeur-bestuurder, met name op beleids- en bestuursprocedures;
 • het goedkeuren van de jaarlijkse en meer jaarlijkse begroting, het jaarverslag en het Ondersteuningsplan;
 • het beoordelen van de wijze waarop het SWV PO 20.01 omgaat met risico’s;
 • het onderhouden van een constructieve relatie met de ALV en de directeur- bestuurder o.b.v. de in de statuten beschreven verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de onderscheiden bestuurlijke gremia in het SWV.

De leden van de Raad van Toezicht zijn/hebben

 • onafhankelijk en onpartijdig;
 • gericht op het belang van het realiseren van duurzaam passend onderwijs in het SWV;
 • geen zakelijk of privé belangen in het SWV;
 • geen functie bij een aangesloten schoolbestuur
 • geen toezichthoudende functie bij één van de aangesloten schoolbesturen;
 • geen werknemer van één van de schoolbesturen;
 • werkgever en strategisch adviseur van de directeur-bestuurder.

Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)?
De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad* van het samenwerkingsverband.
De belangrijkste taak van de OPR is instemming te verlenen aan het ondersteuningsplan.
De ondersteuningsplanraad bestaat voor de helft uit personeel en voor de helft uit ouders.
De leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de
medezeggenschapsraden van de scholen binnen ons samenwerkingsverband.

*De medezeggenschapsraad is een zelfstandige adviescommissie, die inspraak heeft op de
school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en
leerkrachten.

Lees hier meer over medezeggenschap.

De ondersteuningsplanraad:

 • geeft haar goedkeuring op het ondersteuningsplan (1x per 4 jaar)
 • ook als er veranderingen zijn in het ondersteuningsplan
 • ook wil de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk op de hoogte houden van de
 • ontwikkelingen rondom passend onderwijs
 • bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons
 • samenwerkingsverband)

Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad?
De OPR bestaat uit 14 personen, ouders & personeel.
De 14 leden zijn een vertegenwoordiging van de schoolbesturen -per deelverband- op basis van
onderstaande uitgangspunten:

 • de wettelijke taken van de ondersteuningsplanraad
 • slagvaardigheid
 • expertise
 • het streven naar een evenwichtige verdeling ouders en personeel

Een lid van de ondersteuningsplanraad:

 • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in het deelverband voor
  begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt;
 • denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan
 • worden;
 • bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze
  kennis en kunde kan gebruikt worden binnen uw eigen school;
 • wordt gefaciliteerd in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad;
 • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen.

De vereniging samenwerkingsverband PO 20.01 is onderverdeeld in 5 deelverbanden: gemeente Groningen, West, Noord, Zuid-Oost en het gespecialiseerd onderwijs.

Inrichting deelverbanden
SWV PO 20.01 is onderverdeeld in 4 regionale deelverbanden:

 • gemeente Groningen
 • West
 • Noord
 • Zuid-Oost

en het 5e deelverband voor gespecialiseerd onderwijs is overkoepelend voor het gehele SWV

De inrichting van de deelverbanden en het dekkend netwerk zijn op dit moment de thema’s die worden besproken. 
Het samenwerkingsverband wil een effectieve en dekkende onderwijs- en ondersteuningsstructuur realiseren die het mogelijk maakt dat elke leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder kind recht heeft op een bij zijn|haar onderwijsbehoeften passend onderwijsaanbod. Dit Passend Onderwijs wordt bij voorkeur verzorgd binnen een reguliere setting, in de directe woonomgeving. Kernachtig: een thuisnabije, kwalitatief hoogwaardige, passende, flexibele en transparante onderwijs- en ondersteuningsstructuur die snel beschikbaar is en kwaliteit en veiligheid biedt voor alle leerlingen. 

Het samenwerkingsverband 
Het samenwerkingsverband bestaat uit het management – de directeur bestuurder & de beleidsmedewerkers– en een Integrale Werkgroep. 

De Integrale Werkgroep bestaat vervolgens weer uit het management SWV en coördinatoren vanuit de 4 regionale deelverbanden en het deelverband voor gespecialiseerd onderwijs SO & SBO. 

Het ondersteuningsplan 2019-2023 vindt u hier.

In het ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier samenwerkingsverband PO 20.01 passend onderwijs voor alle leerlingen in de provincie Groningen & de Drentse gemeente Noordenveld realiseert. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat iedere leerling naar school kan. De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken in 4 regionale deelverbanden en een 5e deelverband voor speciaal onderwijs (SO en SBO) samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Zie hieronder voor de lijst met Bestuursverslagen

Klikt u hier voor de nieuwe statuten van SWV PO 20.01. De acte van omzetting van een stichting naar een vereniging.