ONDERSTEUNINGSROUTE – het stappenplan

Heeft een leerling extra ondersteuning nodig?

Een leerling heeft extra nodig:

 • als de basisondersteuning van een gewone school niet voldoende is
 • en dit is aangetoond
 • en de school een OPP heeft opgesteld

Het ontwikkelingsperspectief (OPP) geeft aan welk onderwijs en welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten
eindniveau te halen. De school kijkt naar de thuissituatie, doet eventueel aanvullend onderzoek en gebruikt medische gegevens als dat nodig is.

De ondersteuningsroute geeft aan op welk moment wie, waarvoor verantwoordelijk is.

 • elke basisschool heeft een Intern Begeleider (IB’er)
 • elk schoolbestuur heeft een Regievoerder Zorgplicht (RVZ)
 • elk deelverband heeft een coördinator passend onderwijs

In het stappenplan staat aangegeven wie de contactpersoon is.
Een overzicht van de schoolbesturen met contactpersonen vindt u hier.

ONDERSTEUNINGSROUTE de stappen

WIE: Intern begeleider & leerkracht basisschool
WAAROM: er is sprake van een complexe ondersteuningsvraag
WAT: stellen vast dat er extra ondersteuning nodig is en legt de beginsituatie van leerling vast
HOE: de basisschool/leerkracht/IB’er stelt, in overleg met de ouders, een OPP op

WIE: de schoolleiding informeert de regievoerder zorgplicht over de leerling
WAT: overdracht naar regievoerder zorgplicht van het schoolbestuur waar de school onder valt

 • de RVZ kan op verzoek van school en/of ouders ondersteuning bieden als er vragen zijn over
 • een passend aanbod voor de leerling
 • de RVZ kan besluiten tot een verdiepte analyse
 • de RVZ stemt af of legt contact met leerplichtambtenaar indien er sprake is van een (dreigende) thuiszitter

HOE: leerling casus inbrengen bij de regievoerder zorgplicht & opstarten aanvraag Indigo
EN: de coördinator van het betreffende regionale deelverband kan –indien gewenst en gevraagd – ondersteunend zijn aan de RVZ

WIE: de regievoerder zorgplicht van het betreffende scholen bestuur
WAT: er wordt overleg gevoerd met meerdere partijen (MPO)
HOE: de RVZ kijkt welke partijen (inclusief ouders) betrokken moeten worden bij het MeerPartijenOverleg (MPO)

 • school (IB’er) en bijvoorbeeld een orthopedagoog|GZ psycholoog of GGD
 • de RVZ organiseert MPO en maakt de afweging of coördinator deelverband aan moet sluiten
 • de RVZ informeert de directeur van de school over de uitkomsten van het MPO

WIE: de RVZ gaat in gesprek met de coördinator van het regionale deelverband
WAAROM: ouders en school zijn het niet eens over het passende aanbod voor de leerling
HOE: de RVZ levert een met argumenten onderbouwd dossier op met daarbij tenminste

 • het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling
 • en een beschrijving van de ondersteuningsvraag van de leerling

WIE: de coördinator van het betreffende deelverband neemt deel aan het MPO
WAAROM: de coördinator kan besluiten tot inzet experts vanuit expertisecentrum/schil betreffende deelverband

WIE: de coördinator van het betreffende regionale deelverband
WAAROM: de coördinator:

 • gaat het dossier van de leerling beoordelen
 • en verkennen van de mogelijkheden voor de best passende onderwijs plek voor de leerling
 • in het eigen deelverband
 • en zo dicht mogelijk bij huis

WAT: de coördinator kan ook besluiten om:

 • het dossier voor te leggen aan het samenwerkingsverband PO 20.01
 • het SWV te vragen het dossier over te nemen (via Indigo) zodat er een passende plek gevonden kan worden binnen het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband
 • ouders te informeren over de inzet van de Onderwijsconsulent

onderwijsconsulenten kijken samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners wat het beste bij de leerling past. Lees meer.
HOE: de coördinator informeert directeur van de school en het management van SWV PO 20.01 over de genomen vervolgstappen

WIE: het management van samenwerkingsverband PO 20.01 (SWV)
WAAROM: het dossier is overgedragen door de coördinator van het betreffende deelverband aan het management van SWV en de Onderwijsconsulent is ingeschakeld
WAT: management van SWV heeft het mandaat en doorbraak mogelijkheden om de leerling te plaatsen binnen het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband daartoe behoren o.a.:

 • het 5e deelverband – gespecialiseerd onderwijs SO & SBO
 • onderwijs-zorg arrangementen
 • schakel- en tussenvoorzieningen
 • observatieplekken

HOE: SWV PO 20.01 maakt gebruik van alle mogelijkheden die de Varia WET biedt
Het is per 1 augustus 2018 mogelijk om meer maatwerk in onderwijstijd te bieden aan leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen op reguliere po- en vo-scholen. Lees meer.

EN: de coördinator van het betreffende regionale deelverband geeft advies en biedt ondersteuning aan management SWV
EN: voorwaardelijk hierbij >> GELD VOLGT LEERLING!