IS AANGEMELD VOOR EEN TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

Soms zegt de gewone school dat uw dochter of zoon beter op haar of zijn plek is op het speciaal (basis)onderwijs. De school heeft daarvoor in overleg met u-de ouders, een
ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld.
En een toelaatbaarheidsverklaring wordt aangevraagd bij het
samenwerkingsverband;

 • omdat uw kind meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt
 • omdat de aanvullende ondersteuning niet in de reguliere school geboden kan worden
 • omdat de aanvullende ondersteuning onvoldoende effect heeft
 • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)

Het bestuur van de school waar uw zoon of dochter staat ingeschreven of schriftelijk is aangemeld vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De school is verantwoordelijk! Dat is de zorgplicht die de school heeft.

Omdat uw kind meer nodig heeft dan op de reguliere school geboden wordt bent u als ouders in gesprek met de intern begeleider & de leerkracht basisschool. De basisschool/leerkracht/IB’er stelt, in overleg met de u-de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op.

 • elke basisschool heeft een Intern Begeleider (IB’er)
 • elk schoolbestuur heeft een Regievoerder Zorgplicht (RVZ)
 • elk deelverband (gemeente Groningen-Noord-West-ZuidOost) heeft een coördinator passend onderwijs

De schoolleiding informeert de regievoerder zorgplicht over uw kind.

 • de RVZ kan op verzoek van school en|of ouders ondersteuning bieden als er vragen zijn over een passend aanbod voor de leerling
 • de RVZ kan besluiten tot een verdiepte analyse
 • de RVZ stemt af of legt contact met leerplichtambtenaar indien er sprake is van een (dreigende) thuiszitter

De regievoerder zorgplicht van het betreffende scholen bestuur, kijkt welke partijen (inclusief ouders) betrokken moeten worden bij het MeerPartijenOverleg (MPO).

 • school (IB’er) en bijvoorbeeld een orthopedagoog|GZ psycholoog of GGD
 • de RVZ organiseert MPO en maakt de afweging of coördinator deelverband aan moet sluiten
 • de RVZ informeert de directeur van de school over de uitkomsten van het MPO

De regievoerder zorgplicht gaat dan in gesprek met de coördinator van het regionale deelverband.
De RVZ levert een met argumenten onderbouwd dossier over uw kind aan met daarbij tenminste

 • het ontwikkelingsperspectief (OPP) van uw dochter of zoon
 • een beschrijving van de ondersteuningsvraag van uw dochter of zoon

De coördinator van het betreffende deelverband gaat in overleg met meerdere partijen, waaronder u als ouders. De coördinator kan besluiten om experts vanuit expertisecentrum|schil van het betreffende deelverband in te zetten.

De coördinator van het betreffende regionale deelverband kan dossier voorleggen aan het management van het samenwerkingsverband;

 • gaat het dossier van uw kind beoordelen
 • en verkennen van de mogelijkheden voor de best passende onderwijs plek voor uw kind
 • in het eigen deelverband
 • en zo dicht mogelijk bij huis

De coördinator kan ook besluiten om;

 • het dossier voor te leggen aan het samenwerkingsverband PO 20.01
 • het SWV te vragen het dossier over te nemen (via Indigo) zodat er een passende plek gevonden kan worden binnen het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband
 • u-de ouders te informeren over de inzet van de Onderwijsconsulent*
  *onderwijsconsulenten kijken samen met de ouders en de leerling, de school, het samenwerkingsverband en eventueel betrokken hulpverleners wat het beste bij de leerling past Lees meer.
 • de coördinator informeert directeur van de school en het management van SWV PO 20.01 over de vervolgstappen

Het dossier van uw zoon of dochter is overgedragen door de coördinator van het betreffende deelverband aan het management van SWV en de Onderwijsconsulent is ingeschakeld. Het management van SWV heeft het mandaat en doorbraak mogelijkheden om uw zoon of dochter te plaatsen binnen het dekkend netwerk van het samenwerkingsverband.
daartoe behoren o.a.:

 • het 5e deelverband – gespecialiseerd onderwijs SO & SBO
 • onderwijs-zorg arrangementen
 • schakel- en tussenvoorzieningen
 • observatieplekken

Bij de eerste inschrijving is het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk voor het afgeven en betalen van de toelaatbaarheidsverklaring. Oók als de leerling verhuist. 

 • Na afloop van de termijn moet hetzelfde samenwerkingsverband een nieuwe TLV afgeven. 
 • Wordt een leerling verwezen vanuit het gewone onderwijs naar het (voortgezet) speciaal onderwijs, dan geeft het samenwerkingsverband van de verwijzende school de TLV af. Dit SWV beoordeelt of een TLV nog steeds nodig is en betaalt voor plaatsing in het (V)SO
  Ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar maken tegen deze beslissing! 
 • Bij de overgang van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs is sprake van een eerste inschrijving. Het samenwerkingsverband van de nieuwe woonplaats van de leerling is dan aan zet. 

Voorbeeld: een leerling verhuist van Zoetermeer naar Groningen en de TLV is nog geldig. De leerling kan dan direct worden ingeschreven bij een (V)SO-school in Groningen. Zoetermeer blijft betalen. Na afloop van de termijn moet het samenwerkingsverband van Zoetermeer bepalen of plaatsing in het (V)SO nog steeds nodig is en eventueel een nieuwe TLV afgeven. De ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar maken.