Ondersteuningsplan

In het ondersteuningsplan staat beschreven op welke manier samenwerkingsverband PO 20.01 passend onderwijs voor alle leerlingen in de provincie Groningen & de Drentse gemeente Noordenveld realiseert. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat iedere leerling naar school kan. De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken in 4 regionale deelverbanden en een 5e deelverband voor speciaal onderwijs (SO en SBO) samen om het onderwijs steeds beter te laten aansluiten bij de grote diversiteit aan onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Het ondersteuningsplan 2023-2027 vindt u hier.

Het OP is geschreven vanuit de dagelijkse praktijk in de scholen, en
altijd in relatie met:

  • betrokkenheid van leraren, teams en ouders/verzorgers
  • de samenwerking en afstemming met externe partners die nodig zijn om de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en ouders te realiseren in de scholen of zorgvoorzieningen (onderwijszorgarrangementen)
  • de samenwerking en afstemming met de aanpalende SWV’en voor VO en PO
  • het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs
  • de wettelijk verplichte onderdelen in het ondersteuningsplan
  • de website van samenwerkingsverband PO 20.01

Uitgangspunt is dat alle aangesloten schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inrichting, inhoud en implementatie van passend onderwijs sinds 1 augustus 2014. De nadruk van het samenwerkingsverband moet blijven liggen op de inhoud en van daaruit richting geven aan de organisatie.

Deze organisatie moet op niveau van het samenwerkingsverband:
a. ouders en leerlingen centraal stellen
b. zo licht mogelijk zijn
c. transparant zijn
d. geen – onnodige – bureaucratie oproepen
e. voor iedereen toegankelijk en beschikbaar zijn
f. gericht zijn op de ondersteuningsbehoefte van leerlingen, ouders en leraren
g. uitgaan van de verworvenheden en expertise die er reeds beschikbaar is;
“Behoud het goede, op weg naar het beste”
h. recht doen aan de autonomie van de aangesloten schoolbesturen, in relatie tot de wettelijke
verplichtingen en kaders passend onderwijs
i. zodanig ingericht zijn dat er sprake is van “leren van en met elkaar“

Naast het ondersteuningsplan hebben alle aangesloten scholen (inclusief scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) een actueel en wettelijk voorgeschreven schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel wordt aangegeven aan welke leerlingen de school passend onderwijs kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst.
De schoolondersteuningsprofielen van de scholen aangesloten bij samenwerkingsverband PO 20-01 zijn in te zien via de schoolsites en de sites van de aangesloten schoolbesturen

Doorlopende leerlijnen door afstemming met het voortgezet onderwijs
Het ondersteuningsplan is geschreven voor scholen, ouders, schoolbesturen, gemeenten en (jeugd) hulpverleningsinstanties. Het ondersteuningsplan sluit aan bij het beleid van de gemeenten op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie), transitie jeugdzorg, AWBZ., Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet.
Om te komen tot doorlopende leerlijnen worden de aanpalende SWV’en VO en PO (pro)actief meegenomen in de ontwikkelingen, aanpassingen, aanvullingen en wijzigingen door periodiek werkoverleg en gezamenlijke werkbijeenkomsten.

Het ondersteuningsplan is geschreven voor scholen, ouders, schoolbesturen, gemeenten en (jeugd) hulpverleningsinstanties. Het ondersteuningsplan sluit aan bij het beleid van de gemeenten op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie), transitie jeugdzorg, AWBZ., Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Om te komen tot doorlopende leerlijnen worden de aanpalende SWV’en VO en PO (pro)actief meegenomen in de ontwikkelingen, aanpassingen, aanvullingen en wijzigingen door periodiek werkoverleg en gezamenlijke werkbijeenkomsten.