TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV)

Soms zegt de gewone school dat een leerling beter op haar of zijn plek is op het speciaal (basis)onderwijs. De school en de deskundigen zijn het daar samen over eens. Deskundigen zijn bijvoorbeeld een orthopedagoog, een arts en|of psycholoog. De school vraagt dan bij samenwerkingsverband PO 20.01 of deze leerling naar het speciaal onderwijs kan. 

 • omdat de leerling meer nodig heeft dan de basisondersteuning biedt
 • omdat de aanvullende ondersteuning niet in de reguliere school geboden kan worden 
 • omdat de aanvullende ondersteuning onvoldoende effect heeft 
 • een toelaatbaarheidsverklaring wettelijk nodig is voor plaatsing in het speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO)  

 DE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING (TLV) 

Het bestuur(bevoegd gezag) van de school waar de leerling staat ingeschreven of schriftelijk is aangemeld vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan. De school is verantwoordelijk! 

De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring wordt gedaan door het bestuur van;

 • de school voor basisonderwijs
 • de school voor speciaal basis onderwijs 
 • de school voor speciaal onderwijs gelegen binnen of buiten samenwerkingsverband PO 20.01, daar waar de leerling staat ingeschreven of schriftelijk is aangemeld. 

&

Binnen samenwerkingsverband PO 20.01 als; 

 • een reguliere school een ingeschreven leerling wil verwijzen naar het speciaal basis onderwijs 
 • als het gaat om een 1e inschrijving van een leerling en de woonplaats van het kind is binnen de regio van de school waar het kind is aangemeld 

&

Buiten samenwerkingsverband PO 20.01 als; 

 •  het gaat om een 1e inschrijving van een leerling en de woonplaats van het kind is buiten de regio van de school waar het kind is aangemeld. 

De aanvragende school vertelt waarom de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de basisondersteuning en de aanvullende ondersteuning die de eigen school kan bieden.

Bij overeenstemming over TLV tussen ouders|leerling, ontvangende & verwijzende school wordt zonder tussenkomst van de Commissie van Advies (CvA) een TLV afgegeven (route 1). In alle andere gevallen is de CvA betrokken bij de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.

Route 1 zonder Commissie van Advies (alleen administratie|registratie via CvA)

 1. bij overeenstemming tussen de partijen over de TLV-aanvraag 
 2. bij een overstap van SBO/SO naar VSO 
 3. inkomend grensverkeer SBO 

Route 2a binnen SWV PO 20.01, met de CvA 

 • als er geen of onvoldoende overeenstemming is tussen partijen 
 • bij verhoging van de bekostigingscategorie (ook in overstap S(B)O-VSO) 
 • bij verschillen van inzicht in brede zin en/of zeer complexe casuïstiek 

Route 2b buiten SWV PO 20.01, met de CvA 

 • bij schoolgang of verwijzing naar of vanuit een school die niet is aangesloten bij het SwV (waaronder uitgaand grensverkeer SBO) 
 • bij onder instroom in het SBO/SO o.a. vanuit kinderdagcentrum (KDC) & medisch kinderdagverblijf (MKD) 

De administratie|registratie van alle TLV’s, routes 1, 2a & 2b, verloopt via de commissie van advies. In het kader rechtsboven op deze pagina vindt u informatie en alle benodigde documenten voor de registratie & aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring. 

Bij de eerste inschrijving is het samenwerkingsverband van de woonplaats van de leerling verantwoordelijk voor het afgeven en betalen van de toelaatbaarheidsverklaring. Oók als de leerling verhuist. 

 • Na afloop van de termijn moet hetzelfde samenwerkingsverband een nieuwe TLV afgeven. 
 • Wordt een leerling verwezen vanuit het gewone onderwijs naar het (voortgezet) speciaal onderwijs, dan geeft het samenwerkingsverband van de verwijzende school de TLV af. Dit SWV beoordeelt of een TLV nog steeds nodig is en betaalt voor plaatsing in het (V)SO Ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar maken tegen deze beslissing!
 • Bij de overgang van het basis onderwijs naar het voortgezet onderwijs is sprake van een eerste inschrijving. Het samenwerkingsverband van de nieuwe woonplaats van de leerling is dan aan zet. 

Voorbeeld: een leerling verhuist van Zoetermeer naar Groningen en de TLV is nog geldig. De leerling kan dan direct worden ingeschreven bij een (V)SO-school in Groningen. Zoetermeer blijft betalen. Na afloop van de termijn moet het samenwerkingsverband van Zoetermeer bepalen of plaatsing in het (V)SO nog steeds nodig is en eventueel een nieuwe TLV afgeven. De ouders kunnen alleen bij dit samenwerkingsverband bezwaar maken. 

De PO-Raad (Raad voor primair onderwijs) heeft voor deze leerlingen een landelijk aanvraagformulier voor de toelaatbaarheidsverklaring gemaakt. Samenwerkingsverband PO 20.01 kan de toelaatbaarheidsverklaring voor een leerling die aan de criteria voldoet direct voor de hele schoolloopbaan (één voor het speciaal onderwijs en één voor voortgezet speciaal onderwijs) toekennen. Hier vindt u meer informatie.

Download hier de handreiking TLV SO SBO VSO.

Postbusnummer: Postbus 8061, 9702 KB  Groningen
E-mail: info@cvagroningen.nl
Mobiel: 06-48 21 43 78 (maandag, dinsdag & vrijdag van 9-11 uur & van 15-16 uur)