Nieuws

Home » Nieuws

Een vraag aan Samenwerkingsverband PO 20.01?

Heeft u als ouder, verzorger, onderwijsprofessional, school of schoolbestuur een vraag over een leerling aan het SWV PO 20.01? Stel uw vraag door het invullen van het formulier via deze link >> Read more

Nieuwsbrief Oktober 2021

Onderwerpen Samenwerkingsverband PO 20.01 per 1 september 2021 van stichting naar vereniging Onze missie; voor elk kind een passende plek Een interview met Roel Weener, in zijn nieuwe functie als directeur-bestuurder van de vereniging samenwerkingsverband PO 20.01 De nieuwe externe Raad van Toezicht Een update en upgrade van de website Studiedag voor onderwijsprofessionals in het SBO & SO Scholingen hoogbegaafdheid zijn in de 4 regionale deelverbanden begonnen. Highlights handreiking TLV-aanvraag   Samenwerkingsverband PO 20.01 per 1 september 2021 van stichting naar vereniging Samenwerkingsverband PO 20.01 voor passend onderwijs wordt gevormd door 27 aangesloten schoolbesturen met in totaal ongeveer 46.000 leerlingen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO). De onder deze besturen ressorterende scholen (320) zijn gevestigd in de gemeenten in de Provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld. De organisatie is per 1 september 2021 getransformeerd van een stichting naar een vereniging en daarbij is gekozen voor de inrichting van ... Read more

2019 november – Besturen dag 24 juni 2019 in Zuidwolde

Thema: Het SWV dat zijn wij; maar wie zijn wij Tijdens deze themadag zijn besturen en beleidsmedewerkers aan de slag gegaan met het nader uitwerken van het eigenaarschap van passend onderwijs. Uitkomst is dat de werkelijke uitvoering in de regio’s moet plaatsvinden op initiatief van de besturen in de regio’s. Er is die dag een eerste slag gemaakt in de uitwerking van regionale werkagenda’s. Zie daarvoor de gekleurde onderdelen van de tekening hierboven. >> voor de visuele verslagen van het SWV en die van de regio’s gemeente Groningen, Noord, West & Zuid - Oost klik hier >> Read more

2019 november – Notitie ontwikkelingsperspectiefplan (OPP), in het regulier basisonderwijs, van de integrale werkgroep (IW)

De integrale werkgroep heeft een notitie OPP voor gebruik in het regulier basisonderwijs gemaakt. In deze notitie wordt uitgelegd voor welke leerlingen een OPP verplicht is, wat er in het OPP moet staan, wat de rol van de ouders is etc. De IW geeft het advies om het OPP digitaal aan te maken in ParnasSys of Esis, zodat het gekoppeld kan worden aan BRON en voldoet aan de wettelijke eisen. >> klik hier voor notitie OPP>>  Read more

2019 november – Kamerbrief over voortgang Onderwijs-Zorg van 30 oktober 2019

Deze brief is een nadere uitwerking van de eerdere kamerbrieven met daarin een aantal voortgangsmaatregelen. Deze betreffen de terreinen Zorg in onderwijstijd, Onderwijs-Zorgarrangementen en de versterking van regionale samenwerking. Voor de complete brief klik hier >>  Read more

2019 november – Subsidie extra ondersteuning begaafde leerlingen

Het bestuur van het SWV heeft de integrale werkgroep opdracht gegeven de subsidie voor begaafde leerlingen aan te vragen. Alles is gerealiseerd en ook de benodigde aanvullingen op de aanvraag zijn naar de subsidieverstrekker gemaild. Het is een aanvraag o.b.v een plan van aanpak voor de komende vier jaren. De uitwerking van het plan van aanpak (inclusief de besteding en bestemming van de toegekende middelen), maakt onderdeel uit van de zowel de regionale werkagenda’s als die van het SWV. Op 30 oktober heeft het SWV een brief met de toekenning van de subsidie ontvangen. >> klik hier voor de subsidie aanvraag>> Read more

2019 november – Monitor Passend Onderwijs SWV 20.01 schooljaar 2017-2018

Voor het schooljaar 2017-2018 heeft een uitgebreide monitor passend onderwijs geleid tot een rapportage van het SWV als geheel en tot vier regionale rapportages. Elke vier jaar zal een soortgelijke grote monitor uitgezet worden in relatie tot de wettelijke verplichting eens per vier jaar een nieuw ondersteuningsplan (OP) te maken. In de tussenliggende jaren gaat het om een kleine versie. Voor het schooljaar 2017-2018 gaat het om 2 kwantitatieve vragenlijsten; 1 voor regulier BAO en 1 voor S(B)O, die door de scholen ingevuld worden. Op basis van een analyse van de opbrengsten per bestuur, zullen vanuit de integrale werkgroep verhelderende kwalitatieve vragen aan de besturen worden gesteld. >> lees meer >> Read more

2019 november – Nieuw schoolondersteuningsprofiel (SOP) & bijbehorende instrumenten

De integrale werkgroep heeft een pakket aan instrumenten samengesteld waarmee een SOP kan worden opgesteld. Deze versie 2.0 van het SOP is aangepast volgens het nieuwe ondersteuningsplan (OP), het actuele toezichtkader en de aanbevelingen van het Ministerie van OCW. >> klik hier voor het model SOP & bijbehorende instrumenten>> Read more

2019 november – MEER NIEUWS

Vanaf 1 november toezicht op zorgplicht passend onderwijs Nieuwe handreiking 'De positie van de GMR bij passend onderwijs' Read more

2019 november – Ondersteuningsplanraad

Er zijn een aantal vacatures voor ouders binnen de ondersteuningsplanraad. Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie van Esch, zij vertelt u graag meer hierover. Meer informatie over de ondersteuningsplanraad & contact gegevens vindt u hier>> Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u veel informatie over passend onderwijs. Read more
Volgende pagina »