Categorieën
22 04 April Nieuws

Update & upgrade website 

Met de overgang van een stichting naar een vereniging was het de hoogste tijd voor een update & upgrade van de website. Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en de live gang was afgelopen week. Neem gerust een kijkje op po2001.nl/. De website is niet af…het is & blijft werk in progress. 

Samenwerkingsverband is per september 2021 getransformeerd van een stichting naar een vereniging en daarbij is gekozen voor de inrichting van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een raad van toezicht (RvT). Alle aangesloten schoolbesturen vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directeur-bestuurder op basis van het Ondersteuningsplan en de begroting.  

Onze missie blijft: 

“Voor elk kind een passende plek”

De vereniging samenwerkingsverband PO 20.01 is onderverdeeld in 5 deelverbanden: gemeente Groningen, West, Noord, ZuidOost en het gespecialiseerd onderwijs is overkoepelend voor het hele samenwerkingsverband. 

De inrichting van de deelverbanden en het dekkend netwerk zijn op dit moment de thema’s die worden besproken. 

Het samenwerkingsverband wil een effectieve en dekkende onderwijs- en ondersteuningsstructuur realiseren die het mogelijk maakt dat elke leerling het onderwijs krijgt dat hij of zij nodig heeft om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. Uitgangspunt hierbij is dat ieder kind recht heeft op een bij zijn|haar onderwijsbehoeften passend onderwijsaanbod. Dit Passend Onderwijs wordt bij voorkeur verzorgd binnen een reguliere setting, in de directe woonomgeving. Kernachtig: een thuisnabije, kwalitatief hoogwaardige, passende, flexibele en transparante onderwijs- en ondersteuningsstructuur die snel beschikbaar is en kwaliteit en veiligheid biedt voor alle leerlingen. 

Een regievoerder zorgplicht (RVZ) voor elk schoolbestuur en een coördinator voor elk van de vier regionale deelverbanden 

Om te komen tot een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de structuur van het SWV PO 20.01 veranderd. Vanwege thuiszitters en risico- leerlingen heeft ieder schoolbestuur inmiddels een Regievoerder Zorgplicht (RVZ). 

Ook is er voor de vier regionale deelverbanden, gemeente Groningen, Noord, West en ZuidOost, gezocht naar een coördinator. Deze coördinator vormt de schakel tussen het management van het samenwerkingsverband via de Integrale werkgroep, de schoolbesturen en een kernteam. 

Het samenwerkingsverband bestaat uit het management – de directeur bestuurder & de beleidsmedewerkers– en een Integrale Werkgroep. 

De Integrale Werkgroep bestaat vervolgens weer uit het management SWV en coördinatoren vanuit de 4 regionale deelverbanden en het deelverband voor gespecialiseerd onderwijs SO & SBO. 

Samenwerkingsverband het woord zegt het! 

We zijn blij met meedenkers en die hebben we ook nodig. Door samen te werken komen we verder. De website is niet af…het is & blijft werk in progress. Graag jullie input – ideeën – zaken die opvallen – zaken die jullie missen – wensen – interessant nieuws – leuke foto’s voor de volgende nieuwsbrief en de website mailen naar Hannie Leistra h.leistra@po2001.nl 

Veel leesplezier & het management team wenst jullie een fijne voorjaarsvakantie. 

Hannie Leistra
Roel Weener