Categorieën
22 04 April Nieuws

De regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Om te komen tot een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de structuur van het SWV PO 20.01 veranderd. Vanwege thuiszitters en risico- leerlingen heeft ieder schoolbestuur inmiddels een Regievoerder Zorgplicht (RVZ). 

 De Regievoerder Zorgplicht; 

 • geeft uitwerking aan het thuiszitters beleid van het samenwerkingsverband binnen het eigen schoolbestuur en daar waar gewenst in samenwerking met andere scholen, zorgverleners en andere externe partners
 • is contactpersoon van de scholen voor collega’s en externe contacten ten aanzien van risico-leerlingen (leerlingen met zorgwekkend verzuim), dreigende thuiszitters en thuiszitters –
  hierbij gaat het zowel om leerlingen van de eigen scholen als om leerlingen van elders voor wie een (andere) school wordt gezocht
 • is contactpersoon voor ouders en leerlingen in situaties van bijzonderheden rondom toelating en thuiszitten en zorgt dat er voor leerlingen en ouders er een contactpersoon binnen de school is
 • bewaakt dat voor leerlingen met een risico op thuiszitten|thuiszitters planvorming, evaluatie en verslaglegging plaatsvindt
 • maakt met de coördinator van het regionale deelverband afspraken over een systematische en planmatige wijze van de verdere uitwerking en implementatie van Indigo
 • houdt bij welke leerlingen met zorgwekkend verzuim potentieel een risico hebben op thuiszitten en bewaakt de voortgang in het realiseren van een passend onderwijs(zorg) aanbod
 • adviseert collega’s uit de scholen bij (dreigende) stagnatie en|of belemmeringen om een passend onderwijs(zorg) aanbod uit te voeren en kan daarbij een beroep doen op de adviseur passend onderwijs
 • intervenieert, daar waar collega’s er niet uit komen, bijvoorbeeld door het voorzitten van overleg tussen leerlingen, ouders, collega’s, en hulpverleners en neemt regie indien nodig
 • analyseert op basis van casuïstiek welke bevorderende en belemmerende factoren in de aanpak thuiszitters een rol spelen en adviseert de scholen hierover
 • onderhoudt contacten met relevante betrokkenen uit andere scholen en externe partners