De regievoerder zorgplicht (RVZ) 

Om te komen tot een herschikking van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de structuur van het SWV PO 20.01 veranderd. Vanwege thuiszitters en risico- leerlingen heeft ieder schoolbestuur inmiddels een Regievoerder Zorgplicht (RVZ). 

 De Regievoerder Zorgplicht; 

 • geeft uitwerking aan het thuiszitters beleid van het samenwerkingsverband binnen het eigen schoolbestuur en daar waar gewenst in samenwerking met andere scholen, zorgverleners en andere externe partners
 • is contactpersoon van de scholen voor collega’s en externe contacten ten aanzien van risico-leerlingen (leerlingen met zorgwekkend verzuim), dreigende thuiszitters en thuiszitters –
  hierbij gaat het zowel om leerlingen van de eigen scholen als om leerlingen van elders voor wie een (andere) school wordt gezocht
 • is contactpersoon voor ouders en leerlingen in situaties van bijzonderheden rondom toelating en thuiszitten en zorgt dat er voor leerlingen en ouders er een contactpersoon binnen de school is
 • bewaakt dat voor leerlingen met een risico op thuiszitten|thuiszitters planvorming, evaluatie en verslaglegging plaatsvindt
 • maakt met de coördinator van het regionale deelverband afspraken over een systematische en planmatige wijze van de verdere uitwerking en implementatie van Indigo
 • houdt bij welke leerlingen met zorgwekkend verzuim potentieel een risico hebben op thuiszitten en bewaakt de voortgang in het realiseren van een passend onderwijs(zorg) aanbod
 • adviseert collega’s uit de scholen bij (dreigende) stagnatie en|of belemmeringen om een passend onderwijs(zorg) aanbod uit te voeren en kan daarbij een beroep doen op de adviseur passend onderwijs
 • intervenieert, daar waar collega’s er niet uit komen, bijvoorbeeld door het voorzitten van overleg tussen leerlingen, ouders, collega’s, en hulpverleners en neemt regie indien nodig
 • analyseert op basis van casuïstiek welke bevorderende en belemmerende factoren in de aanpak thuiszitters een rol spelen en adviseert de scholen hierover
 • onderhoudt contacten met relevante betrokkenen uit andere scholen en externe partners