Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - Juli 2023

DEELVERBAND WEST

Terugblik op het HB-subsidietraject van de afgelopen vier jaar en een vooruitblik naar de komende jaren aan de hand van vijf hoofdthema’s op het gebied van HB in deelverband West.

Aftrap

In september 2020 was de aftrap van de subsidieperiode met een online startbijeenkomst. Ongeveer 90 deelnemers werden tijdens deze eerste bijeenkomst onderverdeeld in drie ruimtes. Tijdens de bijeenkomst werd het activiteitenplan gepresenteerd en kwamen prikkelende onderwerpen aan de orde waardoor de urgentie van de subsidie voor de deelnemers duidelijk werd.

Trainingen

Scholen kregen vervolgens de kans om zich in de daaropvolgende jaren in te schrijven voor verschillende trainingen. Alleen al in de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022 werd door maar liefst 700 deelnemers meer dan 5.100 uur aan scholing gevolgd. Zo kozen 22 schoolteams uit het deelverband ervoor om met hun team een basistraining hoogbegaafdheid te volgen. Daarnaast werd deze training ook meerdere keren online aangeboden voor leerkrachten die werkten binnen een reeds geschoold team.

Beleid

Voor directeuren, IB-ers en HB-specialisten werd daarnaast een ochtend georganiseerd rondom beleid. Voorafgaand was geïnventariseerd waar de school stond. Had het al beleid? Was het beleid in ontwikkeling? Of moest er nog begonnen worden met het schrijven van beleid? Tijdens de ochtend werden praktische tips gegeven waarmee de scholen verder aan de slag zijn gegaan.

Masterclasses

Naast de basistrainingen en de inzet rondom beleid, waren er ook verdiepende trainingen; masterclasses. Verschillende onderwerpen, zoals executieve functies, passend aanbod groep 1-2, passend aanbod voor groep 4-8, dubbel bijzondere leerlingen, beleid in de praktijk, signaleren en onderpresteren kwamen per masterclass aan de orde. Daarnaast werden trainingen gericht op slimme kleuters geboden en werd meerdere keren aandacht besteed aan de SiDi-PO.

Netwerk hoogbegaafdheid

Naast het bieden van scholingen is in 2021-2022 ook het netwerk hoogbegaafdheid van het deelverband opgestart. Dit netwerk, bestaande uit ongeveer 15 HB-specialisten uit het deelverband, heeft inmiddels verschillende aanvragen van scholen opgepakt. De ondersteuning van het netwerk kan breed worden ingezet. Zo zijn verschillende aanvragen opgepakt rondom een leerling, maar ook op leerkracht-, groeps- en beleidsniveau zijn aanvragen binnen gekomen en opgepakt. Door het inzet van het netwerk is er meer expertise beschikbaar gekomen in de scholen.

Effecten

Hoewel het lastig is om te meten wat de effecten zijn van al deze inzet, merken we in het deelverband toch zeker een aantal belangrijke veranderingen op. Ten eerste merken we dat leerkrachten eerder signaleren. Bijna alle scholen werken inmiddels met SiDi-PO. HB-specialisten worden steeds vaker eerder betrokken, bijvoorbeeld al bij overstap van voorschoolse voorzieningen naar het basisonderwijs. We zien daarnaast bij de aanmeldingen van onze bovenschoolse plusklas dat scholen veel meer bieden in de basisondersteuning dan voorheen. Het compacten en verrijken is beter ingezet en ook is al meer ingezet op de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is er in de afgelopen periode meer contact gekomen met het VO. Vooral met RSG de Borgen hebben we meer contact. Volgend schooljaar hopen we inhoudelijk nog meer af te kunnen stemmen.

Daarnaast heeft de subsidie gezorgd voor meer samenwerking in het deelverband. Van verschillende besturen weten mensen elkaar beter te vinden. De bovenschoolse plusgroep is beschikbaar voor alle scholen in het deelverband en de deelnemers in het netwerk zijn inzetbaar voor andere besturen. Hierdoor vindt er meer uitwisseling van kennis plaats.

Vooruitblik

Ondanks dat er al heel veel is gebeurd, blijft het belangrijk om ook komende jaren aandacht te blijven houden voor het thema hoogbegaafdheid. We zien namelijk dat er nog steeds grote verschillen zijn tussen de scholen binnen het deelverband en hiermee ook grote verschillen in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Voor volgend schooljaar heeft deelverband West vijf hoofdthema’s om verder aan te werken.

Vijf hoofdthema’s

Het eerste thema gaat over beleid. Binnen dit thema wordt o.a. aandacht besteed aan het checken van beleid rondom risicovolle overstappers PO-VO en het instapniveau van leerlingen (intake/signalering bij peuters en kleuters).

Het tweede thema richt zich op de afstemming tussen PO-VO. Het gaat daarbij o.a. om het uitwisselen van visie en afstemmen in de overstap van PO naar VO.

Ten derde focussen we ons opnieuw op de scholing en begeleiding van leerkrachten en IB-ers. Het netwerk HB van het deelverband blijft bestaan. Daarnaast zullen verschillende scholingen worden aangeboden, o.a. de basistraining hoogbegaafdheid wordt weer beschikbaar gesteld.

Ten vierde zijn er enkele punten die samen met de andere deelverbanden uit het SWV opgepakt moeten worden. Het gaat daarbij om het ontwikkelen van een routekaart en over leergemeenschappen.

Als laatste gaan we aan de slag met het onderzoek naar het dekkend netwerk. Het deelverband heeft enkele aanbevelingen uit het onderzoek overgenomen. Komende periode onderzoeken we eerst of ons aanbod dekkend is en zo niet, wat eventuele vervolgstappen moeten zijn.

Uiteraard moeten we ook blijven monitoren hoe de scholen invulling geven aan het onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. De coördinatoren van het netwerk zullen hierin het voortouw nemen.