Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2023

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Hoogbegaafdheid tijdens de IB-leernetwerkbijeenkomst op 23 mei 2023, HB-plannen voor volgend schooljaar en School in Beeld: CBS De Borg in Haren

Hoogbegaafdheid op de gezamenlijke IB-leernetwerkbijeenkomst 23 mei 2023
Vorig schooljaar was er op 12 april een studieochtend van het IB-leernetwerk met het thema Visie & Beleid Hoogbegaafdheid. IB-ers, HB-specialisten en directeuren zijn toen in de Rietland o.l.v. Ragnild Zonneveld van Cedin aan de slag geweest met het beleidsplan voor hoogbegaafdheid van de eigen school. Op 23 mei zullen we op het gezamenlijke IB-leernetwerk hier een vervolg aan geven: van Beleid naar Praktijk.
In onze deelregio is al veel HB-aanbod ontwikkeld! Dit aanbod is heel divers, denk aan: basisaanbod en interne HB-voorzieningen op de reguliere basisscholen, externe (bovenschoolse) plusgroepen, voltijds HB-groepen en speciaal onderwijs voor dubbel bijzondere leerlingen.
Van belang is om samen te zorgen voor een dekkend netwerk zodat er een onderwijsplek is voor álle HB-leerlingen en er geen leerlingen meer tussen wal en schip vallen. Daar gaan we op 23 mei mee aan de slag!

HB-plannen voor volgend schooljaar
De HB-subsidieperiode van de afgelopen 4 jaar viel midden in de Covidpandemie. Dit heeft impact gehad op de voortgang van de plannen. Daarom is er volgend jaar een uitloopperiode waarin we de ingezette weg nog even kunnen vervolgen en afmaken. De plannen voor deelverband Gemeente Groningen zijn o.a.:

  • HB-projectgroep blijft als kerngroep: De HB-projectgroep, waarin we verschillende scholen/besturen uit onze regio verbinden, zal in een kleine kerngroep worden behouden. Zo houden we de lijnen tussen scholen en besturen kort. Doel is het monitoren van implementatie en borgen van de ingezette HB-aanpak op de verschillende scholen. Daarnaast is er de mogelijkheid om snel te kunnen inspelen op vragen en behoeften vanuit het werkveld
  • Vervolg HB Expertgroep: De HB Expertgroep die de scholen ondersteunt, is pas in januari 2022 opgestart. Scholen zijn nog steeds aan de slag met hun HB-beleid en werken aan een aangepast aanbod voor hun HB-leerlingen. Daarom is het fijn dat intern begeleiders en leerkrachten met hun ondersteuningsvragen op het gebied van hoogbegaafdheid nog een jaar terecht kunnen bij de HB-experts
  • Dekkend netwerk in kaart: De verschillende mogelijkheden in passend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in ons deelverband kan nog inzichtelijker worden gemaakt. De opdracht waar we voor staan, is om zichtbaarheid van wat er al is te vergroten en de routes van passend (basis)aanbod naar specifiek passend onderwijs met elkaar helder in beeld te brengen

School in Beeld: CBS De Borg in Haren
De leden van de projectgroep HB van het deelverband zijn actief op het gebied van hoogbegaafdheid en vertegenwoordigen hun bestuur in de projectgroep HB. Zij vormen de verbinding tussen de besturen in het deelverband en er is daardoor uitwisseling over wat er al gebeurt op de verschillende scholen. In elke nieuwsmail steeds een klein inkijkje wat er al gebeurt!
Deze keer een bijdrage van Marieke Oppewal. Zij vertegenwoordigt CBS De Borg in de projectgroep HB.

CBS De Borg is een basisschool in Haren waar ruim 500 leerlingen les krijgen van een team enthousiaste leerkrachten. De school staat in een groene wijk in het dorp en is eind 2021 flink verbouwd en uitgebreid met 5 lokalen, een speellokaal en enkele kantoorruimtes. De Borg is een eenpitter en is de enige school van VCO Haren. Verschillende leerkrachten zijn coördinator van een bepaald vak, zo is er o.a. een taal/lees-, reken-, muziek-, cultuur-, techniek- en gedragscoördinator. Voor hoogbegaafdheid is Marieke Oppewal de coördinator. Zij geeft de leerlingen les en begeleidt de collega’s op het gebied van hoogbegaafdheid.

Uitdagend lesprogramma
Marieke: ‘De hoogbegaafde leerlingen krijgen een aangepast en uitdagend lesprogramma waarvoor we veel materiaal en expertise beschikbaar hebben op onze school. We werken met twee signaleringsinstrumenten om de hoogbegaafde leerling in beeld te krijgen: ‘Knappe Kleuters’ (groep 1-2) en ‘Hoogbegaafdheid In-Zicht’ (vanaf groep 3). Het is van groot belang dat het signaleren in een zo vroeg mogelijk stadium gebeurt, daarom beginnen we daar bij de kleuters al mee. Zo wordt voorkomen dat de hoogbegaafde leerling zich aanpast aan de andere leerlingen en de sociale omgeving. Mocht er in groep 3 t/m 8 twijfel zijn over een leerling, dan gebruiken we de quickscan van ‘Hoogbegaafdheid In-Zicht’ die door ouders en leerkrachten wordt ingevuld.’

De astronaut: een mooie metafoor
‘Op De Borg kunnen de hoogbegaafde leerlingen van groep 1 t/m groep 8 deelnemen aan een verbredingsgroep die we ‘De Astronauten’ noemen. Ze krijgen één tot anderhalf uur per week apart les in kleine groepjes. We werken aan onderwerpen waarin het denkvermogen van kinderen wordt gestimuleerd. De inhoud heeft vooral betrekking op de verbredende activiteiten waarbij aan de ene kant het opdoen van kennis belangrijk is en aan de andere kant gewerkt wordt aan bepaalde vaardigheden (executieve functies) en het ‘leren leren’. De leerlingen krijgen vakoverstijgend les, ze denken in grote stappen en kijken met een andere blik naar de wereld. Zo willen wij ervoor zorgen dat deze leerlingen hun leerstrategieën versterken en een goede houding ontwikkelen ten opzichte van het leren. Het beroep van een astronaut vinden we een mooie metafoor voor de hoogbegaafde leerlingen die anders denken, anders leren en anders les krijgen. Een astronaut bekijkt de wereld op een unieke manier. Wanneer hij in de ruimte is, ziet hij het grote geheel en kan van daaruit inzoomen op de details.’