Categorieën
Nieuws

Vacature Leden Raad van Toezicht

* * * Deze vacature is gesloten – sluitingsdatum vacature is verstreken * * *

Sollicitatiebrieven met CV voor de functie van lid van de RvT zien wij graag voor 6 mei tegemoet en kunnen worden gestuurd aan Lucretia Hagting, procesondersteuner van het SWV via lucretiahagting@po2001.nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de heer L. de Boom, voorzitter van de RvT via 06-11371991.

Gegevens Samenwerkingsverband PO 20.01 (hierna SWV):
Het SWV voor passend onderwijs wordt gevormd door 26 deelnemende schoolbesturen met in totaal ongeveer 46.000 leerlingen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO). De onder deze besturen ressorterende scholen (320) zijn gevestigd in de gemeenten in de provincie Groningen
en de gemeente Noordenveld in Drenthe. De organisatie is per 1 augustus 2021 getransformeerd van een stichting naar een vereniging en daarbij is gekozen voor de inrichting van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht (RvT). Alle aangesloten schoolbesturen vormen de Algemene
Ledenvergadering (ALV) en het SWV wordt bestuurd door een directeur-bestuurder op basis van het Ondersteuningsplan en de begroting.

Missie
Het (pro)actief bijdragen aan het beleid inzake passend onderwijs van het SWV in de basisscholen en scholen voor SBO en SO, gericht op een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen.

Organisatie
Het SWV kent een bestuursmodel van drie bestuurlijke organen, te weten:

 1. Algemene Ledenvergadering
 2. Raad van Toezicht
 3. Directeur-Bestuurder

  Er wordt gezocht naar onafhankelijk leden van de RvT, die tenminste uit 3 personen zal bestaan. Eén lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de Ondersteuningsplanraad.

  Bevoegdheden en taken RvT

  De RvT is belast met:
 • het houden van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden van de
  directeur-bestuurder, met name op beleids- en bestuursprocedures;
 • het goedkeuren van de jaarlijkse en meerjaarlijkse begroting en het jaarverslag en het Ondersteuningsplan;
 • het beoordelen van de wijze waarop het SWV PO 20.01 omgaat met risico’s;
 • het onderhouden van een constructieve relatie met de ALV en de
  directeur- bestuurder o.b.v. de in de statuten beschreven verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de onderscheiden bestuurlijke gremia in het SWV.

  De leden van de RvT zijn/hebben;
 • onafhankelijk en onpartijdig;
 • gericht op het belang van het realiseren van duurzaam passend onderwijs in het SWV;
 • geen zakelijk of privé belangen in het SWV;
 • geen functie bij een aangesloten schoolbestuur;
 • geen toezichthoudende functie bij één van de aangesloten schoolbesturen;
 • geen werknemer van één van de schoolbesturen;
 • werkgever en strategisch adviseur van de directeur-bestuurder.

  Profielschets Leden van de RvT

  Voor de leden van de RvT zoeken we kandidaten die
 • affiniteit hebben met passend onderwijs in het primair en speciaal onderwijs;
 • het onderscheid (er)kennen tussen toezicht houden en besturen;
 • strategisch kunnen denken en handelen;
 • gericht zijn op een constructieve samenwerking;
 • een academisch werk- en denkniveau hebben;
 • kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen hebben;
 • kennis hebben op een van de volgende gebieden: samenwerking onderwijs-(jeugd)zorg, juridisch en financieel beleid.
  Voor de volgende drie domeinen zoeken wij leden voor de RvT.
  Voor elk domein is aangegeven welke kennis en vaardigheden van belang zijn.
 1. Onderwijs-(jeugd)zorg
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van de mogelijkheden om de samenwerking en verbinding tussen (passend) onderwijs en de (jeugd)zorg t.b.v. leerlingen en de scholen te realiseren.
 • Inzicht in de vraagstukken die er leven m.b.t. de wet- en regelgeving op dit thema
  (Wet Primair Onderwijs en Jeugdwet).
 • Inzicht in en ervaring met de partijen die betrokken zijn bij de verbinding en
  samenwerking op dit thema, te weten de gemeenten als inkoop verantwoordelijken voor de (jeugd)zorg, de uitvoerende (jeugd)zorg organisaties en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
 1. Financieel beleid
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën waardoor hij/zij financiële data snel en verantwoord kan analyseren en doorzien.
 • Inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van het SWV.
 • Inzicht in de financiële vertaalslag van strategisch beleid en externe ontwikkelingen in relatie tot het beleid van het SWV.
 1. Juridisch
 • Ruime kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsorganisatorische en juridische
  aspecten in algemene zin en waar mogelijk het primair onderwijs in het bijzonder.
 • Affiniteit met onderwijs en eisen ten aanzien van onderwijskwaliteit en
  bedrijfsvoering/juridische aspecten.

  Het SWV PO 20.01 wordt financieel-administratief ondersteund door het Onderwijsbureau Meppel

  Informatie
  Voor de leden van de RvT is er een passende vergoeding.
  ————————————————————————————————————–
  WMS: Artikel 11a. Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad
  De ondersteuningsplanraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:
  a. de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend
  orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband; en
  b. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband