Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – Juli 2022

DEELVERBAND NOORD 

Meer over de pilot ‘Leren Leren’ van Marenland en Noordkwartier 

Met de pilot ‘Leren leren’ kiezen we niet voor een specifieke leervraag, maar voor een andere insteek. Leidend is de gedachte dat we voor een specifieke groep (hoogbegaafde/excellente) leerlingen een soepele overgang van PO naar VO willen organiseren. Door de samenwerking met meerdere VO-scholen en een specifieke aanpak willen we kijken wat voor deze kinderen werkt. In de periode tot de zomervakantie 2022 willen we kijken welke aanpak het best werkt en hoe we de samenwerking met het VO het best kunnen vormgeven. 

Aanleiding 
In het overleg met het VO rondom de ‘warme overdracht’ kregen we regelmatig terug dat deze groep leerlingen vaker afstroomt naar een lager niveau (vanwege het ontbreken van bepaalde vaardigheden), terwijl de capaciteiten wel aanwezig zijn. 

Doelstellingen 
1. Het vroegtijdig proberen te beperken van een risicovolle overstap van PO naar VO bij excellente en hoogbegaafde leerlingen door deze leerlingen vroegtijdig te leren leren met behulp van docenten uit het VO en PO. 
2. Het contact tussen PO en VO verbeteren voor de groep excellente en hoogbegaafde leerlingen om zo te voorkomen dat deze kinderen binnen het VO afstromen naar een niveau dat niet past bij de capaciteiten van de leerling. 
3. Het concretiseren van een duurzame en toekomstbestendige samenwerking tussen scholen in het PO aan de noordkant van Groningen met VO-scholen in Groningen om de overstap van PO naar VO voor deze doelgroep soepeler te laten verlopen. 

Leren leren 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de leerlingen al een voorsprong te geven bij de overgang naar het VO. Het is juist de bedoeling om de kinderen de juiste skills mee te geven om het goed te kunnen gaan doen in het VO. Ook het ontwikkelen van de executieve functies nemen we in dit proces mee. Door het (verder) aanleren van vaardigheden/skills en het ontwikkelen van executieve vaardigheden die op het VO gevraagd worden, staan de kinderen ook steviger in hun schoenen en hebben ze meer zelfvertrouwen. 

Aanpak 
Eén dagdeel per week (een ochtend) komen een leerkracht van het PO en een docent van het VO samen op een nader te bepalen locatie. Dit kan de eigen school zijn, maar ook de VO-school waar de docent les geeft. De VO-docent verzorgt de lessen en geeft de leerlingen daarin ook ‘huiswerk’. Door dit huiswerk lopen kinderen tegen hun grens aan en kan de leerkracht PO (in overleg met de docent VO) deze groep leerlingen begeleiden in het leren van dat huiswerk. 

Concreet willen we nu eerst een vreemde taal (Frans) aanpakken en een zaakvak, zoals geschiedenis. Na de proefperiode van deze manier van werken willen we dat in het schooljaar 2022/2023 ook uitbreiden naar de andere vakgebieden in het VO. 

VO-scholen 
Het CSG Wessel Gansfort heeft aangegeven mee te willen werken in deze pilot. We zijn na de meivakantie 2022 gestart met het CSG Wessel Gansfort om deze manier van werken vast te gaan testen met een groep leerlingen en om ons voor te bereiden op het komende schooljaar. In de periode van mei tot en met juli van 2022 willen we meerdere scholen hierbij betrekken. 

Periode: twee volledige schooljaren 
Om het project een kans te geven, willen we hier in ieder geval twee volledige schooljaren voor uittrekken. Als dit project succesvol is, kunnen we ook kijken hoe we na deze periode dit eventueel standaard kunnen inzetten in ons aanbod van passend onderwijs.