Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB – Juli 2022

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN 

Scholingen, IB-leernetwerk, filmpje hoogbegaafde leerlingen, overgang PO-VO en HB Expertgroep

De activiteiten voor het project hoogbegaafdheid zijn voor dit jaar afgerond. We kijken met de projectgroep terug op een productief jaar waarin veel is opgestart en ontwikkeld. 

Scholingen
Afgelopen jaar waren alle scholingen online. Dat heeft een logistiek voordeel voor de deelnemers, maar het samen sparren en in groepjes denkstappen maken is wel een gemis. Volgend schooljaar bieden we weer een scholingsprogramma aan waar leerkrachten individueel op kunnen inschrijven. Deze keer wordt het een mix van online en fysieke bijeenkomsten. Aanbieders zijn Novilo en Cedin. Onderwerpen zijn o.a.: 

  • Coachen en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen 
  • Hoe dan? Klassenmanagement bij compacten en verrijken 
  • Dubbel Bijzondere leerlingen 
  • Proces of resultaten? 
  • Vroegsignaleren (voorschools) 
  • Betts en Neihart. Dieper ingaan op signaleren en interventies bij ieder profiel 
  • Creatief begaafd. Signaleren en begeleiding 

Daarnaast is er een speciale cursus voor IB’ers: Onderwijs of zorg? 
Als er belangstelling is, kan er ook worden ingeschreven op een verdiepingscursus: Slimme kleuters of Kei in hoogbegaafdheid. Informatie over data, inschrijving en deelname wordt gecommuniceerd via de leden van de projectgroep. Net als dit jaar was er weer de mogelijkheid om in te schrijven voor een teamscholing. De deadline is inmiddels verstreken. Er zijn veel scholen die voor komend jaar een teamscholing hebben aangevraagd. 

IB-leernetwerk met directies en HB-specialisten
Op 12 april vond de studieochtend voor alle intern begeleiders, directies en HB-specialisten over visie & beleid plaats onder leiding van Cedin.

Filmpje hoogbegaafdheid: wat leert een hoogbegaafde leerling eigenlijk op school?
Ter introductie van de studieochtend op 12 april heeft de projectgroep een filmpje gemaakt om vanuit het perspectief van een hoogbegaafde leerling kritisch te (blijven) kijken naar het onderwijs op de eigen school. Dit filmpje geeft een aansprekend inkijkje in de gedachten van een hoogbegaafde leerling tijdens een schooldag. 
Het filmpje is beschikbaar voor alle scholen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld met het team met visie en beleid aan de slag te gaan of een teamvergadering met het thema hoogbegaafdheid in te leiden. In de volgende nieuwsmail zal de link naar de film worden toegevoegd. De link kan ook worden opgevraagd via i.a.toben@o2g2.nl.

Overdracht PO-VO hoogbegaafde leerlingen 
Om in ons deelverband de overdracht van relevante informatie over hoogbegaafdheid bij de overstap PO-VO te verbeteren, is er een verbinding gelegd tussen de werkgroep in het PO en de werkgroep in het VO. De uitkomsten van de vragenlijsten in zowel PO als VO zijn samengevoegd. Volgend schooljaar ronden we het af: de beide werkgroepen onderzoeken de mogelijkheden, doen aanbevelingen voor verbetering in formulieren en warme overdracht en zetten waar mogelijk de veranderingen in gang. 

HB Expertgroep, ambulant inzetbaar op de scholen 

De HB Expertgroep heeft zich voorgesteld op de studieochtend op 12 april. Inmiddels zijn er aanvragen door verschillende scholen gedaan. Ook volgend schooljaar kunnen scholen een beroep doen op deze Expertgroep om hen te laten meedenken op gebied van beleid, opzetten plusgroep, compacten en verrijken en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen. [Meer informatie staat in deze flyer] 

School in Beeld 
De leden van de projectgroep van het deelverband zijn actief op het gebied van hoogbegaafdheid en vertegenwoordigen hun bestuur in de projectgroep HB. Zij vormen de verbinding tussen de besturen in het deelverband en er is daardoor uitwisseling over wat er al gebeurt op de verschillende scholen. In elke nieuwsmail steeds een klein inkijkje wat er al gebeurt! Deze keer een bijdrage van Ruby van der Mark en Bette Meijer. Ruby is IB’er en zit namens de Sint Nicolaasschool in de projectgroep. Bette is leerkracht Leerrotonde en lid van de HB Expertgroep. 

Leerrotonde

Op de Sint Nicolaasschool is de Leerrotonde dé plek voor gerichte ondersteuning met betrekking tot cognitief talent. Het ontwikkelen van leervaardigheden staat centraal in de begeleiding van alle leerlingen die hierin extra aandacht behoeven. Tijdens de wekelijkse coaching momenten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen ligt de focus op executieve functieontwikkeling. Er vindt o.a. begeleiding plaats op het te maken plus-/verrijkingswerk, creëren van autonomie bij de leerling en het ontwikkelen van leervaardigheden. Er worden zowel momenten individueel als in peer-groups gepland, zodat leerlingen vakoverstijgend met en van elkaar kunnen leren. Wanneer gesignaleerd wordt (door de groepsleerkracht) dat een leerling specifieke ondersteuningsbehoeften heeft, wordt de leerling aangemeld bij de Leerrotonde. De signalering wordt uitgevraagd en gespecificeerd aan de hand van SiDi PO. Wanneer uit de resultaten blijkt dat de leerling extra uitdaging behoeft, kan o.a. gestart worden met Levelwerk. Ook wordt getoetst (bij zowel leerling, leerkracht als ouders) of de leerling extra ondersteuning nodig heeft in de ontwikkeling van executieve functies. De begeleiding op het Levelwerk en coaching op leervaardigheden en zelfsturing vindt wekelijks plaats in de Leerrotonde. Geregeld vinden evaluatiemomenten met de groepsleerkracht, ouders en andere betrokkenen plaats. Een vaststaand concept waarbij de driehoeksverhouding tussen alle partijen optimaal benut wordt.