Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - April 2022

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN
Scholingen, IB-leernetwerk, HB Expertgroep en overgang PO-VO hoogbegaafde leerlingen
In het deelverband gemeente Groningen worden de activiteiten voor het project geïnitieerd en uitgevoerd door de projectgroep. De projectgroep bestaat uit 11 leden. Hoewel er tussentijds wat wisselingen zijn, is het steeds een goede afspiegeling van de verschillende besturen uit het deelverband en daardoor zijn de lijntjes kort. Onderstaande onderwerpen staan op de maandelijkse vergaderingen centraal en worden uitgewerkt door verschillende collega’s uit de projectgroep.

Scholingen
De collega’s van de verschillende besturen doen volop mee aan allerlei scholingen. Voor dit schooljaar komt het eind van de scholingen in zicht. Er staan nog implementatiemomenten gepland in mei en juni van de trainingen van Novilo: ‘Versnellen, voors en tegens’, ‘Verschil verrijking en verbreding’. Op 21 april en 2 juni staat nog de training ‘Hyperhoogbegaafd, wat betekent dit voor je onderwijsaanbod’ gepland. De projectgroep is alweer bezig om voor volgend jaar weer een mooi aanbod samen te stellen. Dit ‘keuzemenu’ zal deels bestaan uit nieuwe scholingen, maar we kijken ook welke trainingen dit jaar goed beoordeeld zijn en die stellen we nogmaals beschikbaar. Over dit nieuwe keuzemenu binnenkort meer. Daarnaast is het ook weer mogelijk om een eigen teamscholing op gebied van hoogbegaafdheid aan te vragen. Dit kan tot 1 mei van dit schooljaar. De informatie- en aanmeldbrief is inmiddels verspreid via het IB-leernetwerk en de directeuren.

IB-leernetwerk met directies en HB-specialisten
De studieochtend Visie & Beleid voor alle IB’ers, directies en HB-specialisten is vanwege de coronamaatregelen verplaatst naar 12 april 2022. De scholen hebben inmiddels een uitnodiging gehad en kunnen zich voor 1 april opgeven. Er zijn al veel scholen die zich hebben aangemeld. Op deze ochtend zal ook de nieuwe HB Expertgroep zich voorstellen.

HB Expertgroep, ambulant inzetbaar op de scholen
Graag stellen wij ons hier aan u voor. Wij zijn de nieuwe HB Expertgroep van deelverband gemeente Groningen van het SWV PO 20.01. We zijn een groep van vier experts hoogbegaafdheid uit de verschillende besturen binnen dit deelverband. We hebben de mogelijkheid om vanuit onze expertise scholen te helpen met een ondersteuningsvraag rondom meer- en hoogbegaafdheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• Het ondersteunen bij het opstellen van een beleidsplan
• Het ondersteunen van leerkrachten op groeps- of op kindniveau
• Het implementeren van een signaleringsinstrument
• Het opzetten van een plusklas
Graag vertellen we u meer over onze expertise, werkwijze, aanmeldingsprocedure en mogelijkheden op de studieochtend Visie & Beleid op 12 april (zie hierboven).

Overgang PO-VO hoogbegaafde leerlingen
Een soepele overstap van PO naar VO is niet voor alle hoogbegaafde leerlingen vanzelfsprekend. We willen graag in onze regio in beeld brengen wat er beter kan. Door de projectgroep HB van het samenwerkingsverband VO Stad Groningen zijn de VO-scholen in de stad Groningen en Haren eerder al gevraagd naar verbeterpunten. Aansluitend is nu ook vanuit onze projectgroep een onderzoek gestart onder leerkrachten van groep 8. Hierin vragen als: Wat gebeurt er in de huidige situatie aan de overdracht richting het VO? Welke informatie vermeldt u allemaal in de overdracht? Wat mist u nog in de overdracht naar het VO? Wat zou u graag willen toevoegen/veranderen? Op welke manier en hoe vaak zou u graag een terugkoppeling willen ontvangen over hoe het met deze leerlingen gaat?
De opbrengsten worden gekoppeld en zo wordt gekeken wat er goed gaat en waar aanpassingen nodig zijn om een goede overdracht en doorgaande lijn tussen PO en VO voor hoogbegaafde leerlingen te creëren.

School uit de regio in beeld
De leden van de projectgroep zijn actief op het gebied van hoogbegaafdheid en vertegenwoordigen hun bestuur in de projectgroep HB. Zij vormen de verbinding tussen de besturen in de regio en er is daardoor uitwisseling over wat er al gebeurt op de verschillende scholen. In de nieuwsmail steeds een klein inkijkje wat er al gebeurt! Deze keer een bijdrage van Dorien Bouwhuis. Zij zit namens het bestuur Openbaar Onderwijs Groningen in de projectgroep. Ze is specialist begaafdheid en leerkracht plusklas van OBS De Ploeg.

OBS De Ploeg
OBS De Ploeg ligt in de wijk Hoogkerk, voorheen een dorp onder de rook van de stad Groningen. Onze leerlingen komen uit de omliggende nieuwbouwwijken, het oude dorp en van het woonwagenkamp. Een school met een grote diversiteit aan leerlingen. Dit maakt ons trots! En dit vraagt natuurlijk ook om een passend onderwijsaanbod om de diversiteit aan talenten van al onze leerlingen te ontwikkelen.
Binnen alle groepen hebben wij een aanbod voor leerlingen die een cognitief talent hebben en bovengemiddeld presteren en/of op begaafd niveau presteren. Hiervoor gebruiken wij verrijkende en verdiepende leerstof. Voor de doorgaande lijn binnen de school maken wij o.a. gebruik van Levelboxen. In deze boxen zitten allerlei uitdagende materialen die passen bij de leerbehoeften van deze leerlingen.
Drie plusgroepen
Daarnaast hebben wij sinds 2016 drie interne plusgroepen: de Raketten 1/2, de Astronauten 3/4/5 en de Astronauten 6/7/8.
De Raketten krijgen één keer per week onder begeleiding van Monique Bosma (specialist begaafd) buiten de groep een passend onderwijsaanbod.
Dorien Bouwhuis is Master op het gebied van talentontwikkeling en diversiteit en specialist begaafdheid. Zij begeleidt de Astronautengroepen en geeft teamscholing.
Samen met de leerkracht en ouders hebben onze leerlingen een leerdoel opgesteld waar ze o.a. aan werken in de Astronautengroep. Voorbeelden van leerdoelen zijn: ‘Ik zet door als ik iets moeilijk vind’ of ‘Ik kijk kritisch mijn werk na’.
Om een breed onderwijsaanbod te bieden, waarmee recht wordt gedaan aan de specifieke leerbehoeften van begaafde leerlingen, werken wij met doelen uit de drie domeinen: leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. Wij richten ons bij de Raketten en in de Astronautengroepen op het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talenten, het ontwikkelen en inzetten van verschillende vaardigheden en het ontwikkelen van de executieve functies. Er wordt zoveel mogelijk variëteit aangeboden in de activiteiten en opdrachten, omdat dit past bij de manier waarop begaafde leerlingen leren.
Mooie voorbeelden
Een paar voorbeelden: De Raketten hebben een tent opgezet en nieuwe huisjes voor slakken ontworpen. Bij de Astronauten hebben de leerlingen hun kwaliteiten in kaart gebracht en geoefend met (helpende) gedachten die helpen bij het maken van een taak. De Astronauten van groep 3/4/5 hebben een nog niet ontdekt gewerveld dier ontworpen. In ons Wetenschap-Talent en Technologie lokaal hebben de Astronauten van groep 6/7/8 onderzoek gedaan naar verschillende constructies. De Astronauten maken Breinbrekers en filosoferen.

In de reguliere groep werken de Astronauten verder aan hun opdrachten of projecten. Hierdoor slaan we een brug tussen de Astronautengroep en de reguliere klas en kunnen onze leerlingen gedurende de hele week zichzelf uitdagen en ontwikkelen. Het is mooi om te zien hoe onze eerste lichting Astronauten met een rugzak vol tools al bijna doorstroomt naar het VO!