Categorieën
Nieuws Hoogbegaafdheid Nieuwsbrief HB - Februari 2023

DEELVERBAND WEST

Plannen voor het komende schooljaar, scholingen dit jaar, aandacht voor het netwerk van specialisten hoogbegaafdheid en voor de overgang van PO naar VO in deelverband West

Plannen voor jaar 5
De afgelopen periode is veel overleg geweest over de plannen voor jaar 5 van het subsidietraject voor (hoog)begaafde leerlingen. De plannen zijn gemaakt naar aanleiding van het onderzoek ‘Risicovolle overstappers’ en het onderzoek naar het ‘Dekkend netwerk’. We hebben binnen ons deelverband gekeken welke aanbevelingen relevant zijn en deze hebben we omgezet in actiepunten. Daarnaast zijn ook de reguliere doelstellingen van de subsidie opgenomen. Het plan wordt voorgelegd in de klankbordgroep en binnen overleg in het deelverband. In de volgende nieuwsmail leest u meer over de actiepunten in jaar 5.

Scholingen
De meeste scholingen zijn in de afgelopen twee jaar aangeboden in ons deelverband. Het blijft echter belangrijk om leerkrachten te scholen die dit aanbod hebben gemist. Te denken valt aan startende leerkrachten, zij-instromers of leerkrachten die in een geschoold team zijn komen te werken. Daarom bieden we ook dit jaar weer de basistraining hoogbegaafdheid aan. De deelnemers worden in drie bijeenkomsten meegenomen in de basiskennis die nodig is om hoogbegaafde leerlingen les te geven. Twee van de drie bijeenkomsten zijn nu geweest. De derde bijeenkomst volgt na de voorjaarsvakantie.
In maart vindt ook de verdiepende scholing SiDi-PO plaats. De meeste scholen in de regio werken inmiddels met SiDi-PO. Het blijft soms echter lastig om vanuit het signaleringsinstrument de aandachtspunten om te zetten naar concrete acties. Aan de hand van enkele voorbeelden zullen we tijdens deze bijeenkomst hier inhoud aan geven.

Netwerk specialisten hoogbegaafdheid van deelverband West
Dit netwerk met HB-specialisten komt eens in de zes weken samen om actuele ontwikkelingen rondom hoogbegaafdheid en aanvragen van scholen te bespreken. De afgelopen periode merken we dat steeds meer scholen het lijntje naar het netwerk weten te vinden. De aanvragen worden gedaan op leerling-, leerkracht-, groeps-, school- en/of beleidsniveau. Tijdens de bijeenkomsten vragen we regelmatig iemand van de school een toelichting te geven op de aanvraag die is binnengekomen. Met de specialisten verzamelen we vervolgens vragen en adviezen. Eén van de specialisten koppelt dit vervolgens terug aan de school.
De ervaringen zijn positief!

Overgang PO-VO
Een belangrijk punt op de agenda voor dit schooljaar, maar zeker ook in jaar 5 van de subsidie, is de overgang PO-VO. Daarom hebben we in de afgelopen periode een start gemaakt in de samenwerking met RSG de Borgen. Een eerste stap is dat de bovenschoolse plusgroepen een lessenserie hebben gevolgd op het VO. We merken dat veel leerlingen vragen hebben over de overstap naar het VO, deze vragen ontstaan vaak al voordat zij in groep 8 zitten. Door al vroegtijdig een VO school te bezoeken, hopen we enkele van deze vragen en mogelijk ook onzekerheden weg te kunnen nemen.

Alle leerlingen houden uiteraard de vrije keuze voor hun vervolgschool.

Komende periode zullen we ook het beleid van PO en VO nader bekijken en uitzoeken hoe we dit nog beter op elkaar kunnen afstemmen.