TEAM|ONDERWIJSPROFESSIONAL 

team1. Wat wordt verwacht van leerkrachten in passend onderwijs? 

2. Hoe blijft het team geïnspireerd? 

3. Onderwijsprofessionals werken met effectieve aanpakken en methoden. Welke? 

4. Wat wordt verstaan onder een lerend netwerk? 

5. Nieuwe mogelijkheden door passend onderwijs voor leerlingen die aanvullende zorg nodig hebben. 

1. Wat wordt verwacht van leerkrachten in passend onderwijs? 

In het kader van passend onderwijs ligt de nadruk vooral op het ‘kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen’ in de vorm van convergent differentiëren en het voeren van adequaat klassenmanagement. Het gaat er echt niet om dat leraren alle kenmerken van bijvoorbeeld ADHD en autisme kennen. Maar veel eerder en vooral dat ze kunnen inspelen op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en de focus niet zo zeer hebben op wat een leerling allemaal niet kan. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van elke school staat welke eisen de school aan de personele competenties stelt.

2. Hoe blijft het team geïnspireerd? 

Leg het accent vooral op ‘leren van en met elkaar‘. Gooi de bescheidenheid over boord en ga uit van wat het team allemaal al kan en doet! Ga aan de slag met casuïstiek, zodat helder wordt wat passend onderwijs betekent voor deze leerling, deze ouders, deze onderwijsprofessional en dit team. Durf dat te benoemen, zichtbaar te maken en daarbij ook de grenzen van de ondersteuningsmogelijkheden aan te geven, naar elkaar en naar ouders! Houdt focus op wat wèl mogelijk is. Passend onderwijs is geen bezuiniging, maar juist een mogelijkheid om samen met het team en de ouders te verkennen waar de school sterk in is, wat er eventueel met aanvullende ondersteuning nog meer mogelijk is en ook wat er – voorlopig – nog niet mogelijk is als het gaat om de opvang van leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

3. Onderwijsprofessionals werken met effectieve aanpakken en methoden. Welke? 

Het gaat vooral om het handelingsgericht (HGW) werken, dus één zorgroute, één plan voor onderwijs & zorg is cruciaal. Het A-B-C van ons samenwerkingsverband is hierbij steeds het uitgangspunt. Daarnaast vooral doorgaan op de ingeslagen weg omdat WSNS al heel veel heeft neergezet binnen de scholen.

Handelingsgericht werken is een werkwijze waarbij de curatieve insteek (wat is er mis met deze leerling) is ingewisseld voor een meer preventieve benadering (wat heeft deze leerling nodig). De onderwijsbehoeften van de leerling en de hulpvraag van de leerkracht staan centraal. Het vaststellen van de onderwijsbehoeften, de hulpvraag en de besluitvorming die erop volgt zijn doelgericht, systematisch, inzichtelijk en transparant. Alle betrokkenen (de professionals, de ouders en eventueel de leerling) werken constructief samen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij relevant is dat de ouders een instemmingsbevoegdheid hebben in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het benoemen van bevorderende en belemmerende factoren is een wezenlijk onderdeel van handelingsgericht werken. Deze doelgerichte en transparante werkwijze leidt tot geconsolideerd vertrouwen tussen de partners in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

4. Wat wordt verstaan onder een lerend netwerk? 

Hieronder verstaan we de bestaande IB-netwerken en ook netwerken van onderwijsprofessionals of zorgteams op wijk- en lokaal niveau, waarin vooral op basis van casuïstiek wordt samengewerkt: concreet en gericht op de praktijk van alle dag!

5. Nieuwe mogelijkheden door passend onderwijs voor leerlingen die aanvullende zorg nodig hebben.

Er komen geen extra zorgleerlingen bij. De busjes rijden nu, na de invoering van passend onderwijs, écht niet ineens de andere kant op. Het is aan de besturen en hun scholen om in de komende jaren in alle rust en zorgvuldigheid te verkennen of er – met aanvullende ondersteuning en expertise in de school (arrangementen) – wellicht mogelijkheden zijn om kinderen die nu nog naar het SBO en SO worden verwezen, tòch binnen de reguliere basisschool te houden. In de eigen school, in samenwerking met een andere basisschool of met een SBO- of SO-school.