SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP)

1. Schoolondersteuningsprofiel 2.0

2. Doel van het Schoolondersteuningsprofiel

3. Aanbevelingen bij het opstellen van het SOP

4. Direct aan de slag met het SOP

1. Schoolondersteuningsprofiel 2.0

De integrale werkgroep heeft een pakket aan instrumenten samengesteld waarmee een SOP kan worden opgesteld. Deze versie 2.0 van het SOP is aangepast volgens het nieuwe ondersteuningsplan (OP 2019-2023), het actuele toezichtkader en de aanbevelingen van het Ministerie van OCW.

Ook heeft de integrale werkgroep een pakket aan instrumenten samengesteld die door besturen ingezet kunnen worden voor gebruik door de deskundigen ‘passend onderwijs’ op de scholen. U vindt alle instrumenten in het kader rechts bovenaan op deze pagina.

2. Doel van het Schoolondersteuningsprofiel

 • Het SOP maakt voor ouders duidelijk op welke ondersteuning ze kunnen rekenen op de school waar ze hun kind aanmelden. En ook om de grenzen aan te geven van de mogelijkheden tot (extra) ondersteuning. Voor nu tot de wetswijziging geldt een jaarlijkse inhoudelijke check en actualiseren bij wijzigingen.
 • Het IJK instrument & de Kijkwijzer maakt duidelijk wat de basiskwaliteit (inspectiekader) van de school is en wat de kwaliteit van de basisondersteuning is. De Kijkwijzer is bedoeld als hulpmiddel om te controleren of het IJK instrument volgens de realiteit is ingevuld.
 • De Verscheidenheidsindex geeft de mogelijkheid om de leerlingen op de school in kaart te brengen. En deze laat via een puntentoekenning zien wat de “zorgzwaarte” is van de afzonderlijke groepen en de school als geheel. De Verscheidenheidsindex kan op deze manier worden gebruikt om de grenzen van de ondersteuning aan te geven en ook als instrument bij toekenning van geld en de team samenstelling.

3. Aanbevelingen bij het opstellen van het SOP

 • maak concreet geformuleerde en duidelijke afspraken over wat wel, maar ook wat niet onder de basisondersteuning valt
 • in schoolondersteuningsprofielen zo concreet mogelijk formuleren waar ouders wel en niet op kunnen rekenen. Het samenwerkingsverband en de schoolbesturen kunnen scholen hierbij ondersteunen
 • expliciet aandacht schenken aan de relatie tussen de ondersteuningsmogelijkheden van een school en aspecten als groepsgrootte, groepssamenstelling, het effect van andere leerlingen met ondersteuningsbehoeften in de klas en deskundigheid en beschikbaarheid van (extra) personeel
 • het goed vindbaar maken van schoolondersteuningsprofielen (website) en deze opbouwen volgens een min of meer vaste structuur zodat ze ook begrijpelijk zijn voor ouders
 • voor nu tot de wetswijziging: een jaarlijkse inhoudelijke check doen op de schoolondersteuningsprofielen en actualiseren bij wijzigingen

4. Direct aan de slag met het SOP:

Wat er nodig is om het te vullen:

 • instrumenten en documenten behorend bij OP 2019-2023 vindt u in het kader rechts bovenaan op deze pagina
 • document (schoolplan, ondersteuningsplan) waarin “Missie en Visie” van de school blijkt;
 • overzicht “zorgleerlingen” : op basis waarvan indeling in categorieën duidelijk wordt (zie informatie Verscheidenheidsindex en School Invulschema);
 • verslag laatste inspectiebezoek of auditrapportage
 • ondersteuningsplan, indien aanwezig
 • laptop