ONDERSTEUNINGSMIDDELEN 

zak-geld1. Hoe wordt het geld verdeeld en welke concrete ondersteuning kunt u verwachten? 

2. Moeten we straks een verwijzingspercentage afspreken?

3. Toekenning van middelen voor lichte ondersteuning blijft hetzelfde.

4. Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening.

1. Hoe wordt het geld verdeeld en welke concrete ondersteuning kunt u verwachten? 

Elk samenwerkingsverband ontvangt lichte (voormalige WSNS-middelen) en zware (voormalige LGF-bekostiging) ondersteuningsmiddelen om passend onderwijs vorm te kunnen geven. Na verrekening van een aantal centrale kostenposten (management, administratie, solidariteit en verantwoording) gaan de lichte ondersteuningsmiddelen terug naar de schoolbesturen van SWV PO 20.01. Het is vervolgens aan de schoolbesturen binnen de subregio’s om met het geld zowel de ondersteuning op schoolniveau (de zgn. basisondersteuning) als de arrangementen in te richten en te bekostigen. Daarnaast ontvangen schoolbesturen ook een deel van de zware ondersteuningsmiddelen en hiermee kunnen dan de zware arrangementen en de specifieke expertise worden bekostigd, evenals bijvoorbeeld de kosten voor handelingsgerichte diagnostiek op weg naar een toelaatbaarheidsverklaring.

2. Moeten we straks een verwijzingspercentage afspreken?

In principe niet. De besturen willen vooral op basis van inhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen verwijzen en niet op basis van quoteringen en quota?

3. Toekenning van middelen voor lichte ondersteuning blijft hetzelfde. 

Het bekostigingssysteem passend onderwijs vervangt het bekostigingssysteem voor zware ondersteuning’: het speciaal onderwijs (SO) en de leerlinggebonden financiering (LGF). De manier waarop de middelen voor ‘lichte ondersteuning’ worden toegekend, blijft hetzelfde. In het primair onderwijs zijn dat de middelen voor ‘weer samen naar school’ (WSNS). Het voorgezet onderwijs is verantwoordelijk voor de toewijzing en bekostiging van LWOO en PRO.

4. Verantwoording afleggen in jaarverslag en jaarrekening.

jaarverslagDe samenwerkingsverbanden ontvangen de middelen (het geld) voor de onderwijsondersteuning aan leerlingen. Over het gevoerde beleid en de inzet van het geld leggen de samenwerkingsverbanden jaarlijks verantwoording af in een jaarverslag en jaarrekening. Hierin informeren ze de overheid en andere belanghebbenden over de gang van zaken binnen het samenwerkingsverband, de behaalde resultaten en de inzet van middelen. Het verslag wordt opgesteld volgens de “regeling jaarverslaggeving onderwijs”.