HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEFPLAN (OPP)

1. Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) in het regulier basisonderwijs

2. Het OPP als groeidocument

3. Advies aan scholen

1. Het OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) in het regulier basisonderwijs

De integrale werkgroep heeft een notitie OPP voor gebruik in het regulier basisonderwijs gemaakt. In deze notitie wordt uitgelegd;

• voor welke leerlingen een OPP verplicht is
• wat er in het OPP moet staan
• wat de rol van de ouders is

Onderstaand een samenvatting. In het kader rechts bovenaan op deze pagina vindt u een link naar de gehele notitie en andere relevante documenten.

Voor welke leerlingen is een OPP verplicht?

A. Een OPP is wettelijk verplicht voor alle leerlingen die ondersteund worden met middelen van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

B. Soms hebben leerlingen een structurele en naar verwachting permanente achterstand en is het beoogde uitstroomniveau maximaal eind groep 6 (1F-niveau). Deze leerlingen worden losgekoppeld van het reguliere programma en hebben een eigen leerlijn voor (begrijpend ) lezen en rekenen/ wiskunde. Voor deze leerlingen wordt (vanaf groep 6) een OPP opgesteld.

Wat moet er in het OPP staan?

1. De verwachte uitstroombestemming (type VO of VSO), beschrijven vanaf eind groep 5.
2. De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming: beschrijven van belemmerende en stimulerende factoren en onderwijsbehoeften.
3. Beschrijving van ondersteuning en begeleiding en eventuele afwijkingen van het onderwijsprogramma.

De inspectie toetst het OPP op deze eisen.

Wat is de rol van de ouders?
Ouders moeten instemmen met het handelingsdeel van het OPP en school evalueert minimaal een keer per jaar het OPP met de ouders. Dit kan leiden tot bijstelling van het OPP.

2. Het OPP als groeidocument

Voor leerlingen binnen de basisondersteuning van het SWV (zie Ondersteuningsplan) die tijdelijk aanvullende ondersteuning of een aangepast aanbod nodig hebben, is een OPP niet verplicht. Wél moet het doel worden vastgelegd, welke aanvullende acties worden ondernomen en wanneer en hoe er wordt geëvalueerd.

Wanneer de verwachting ontstaat dat een leerling mogelijk op den duur uitstroomt naar het S(B)O of PrO is het raadzaam een tijdig een OPP op te stellen.

3. Advies aan scholen

De inspectie eist dat iedere school een gekwalificeerd leerlingvolgsysteem gebruikt (Parnassys, Esis).

De integrale werkgroep (IW) geeft het advies om het OPP digitaal aan te maken in ParnasSys of Esis, zodat het gekoppeld kan worden aan BRON en voldoet aan de wettelijke eisen.