ARRANGEREN|HANDELINGSGERICHT ARRANGEREN 

piramide1. Elke basisschool heeft een ondersteuningsteam. 

2. Waarom handelingsgericht arrangeren? 

3. Wat is handelingsgericht arrangeren? 

4. De route & het stappenplan, een samenvatting. 

Aanvullende ondersteuning moet maatwerk zijn, toegesneden op de vragen: Wat heeft deze leerling nodig? Wat heeft de leerkracht nodig? Wat heeft de school nodig? Welke ondersteuning hebben de ouders nodig?

1. Elke basisschool heeft een ondersteuningsteam.

Iedere basisschool heeft een schoolondersteuningsteam: de directeur, de intern begeleider en eventueel een consultatief begeleider. Wanneer daartoe aanleiding is, kan (een medewerker van) het centrum voor jeugd & gezin aanschuiven.

Aanvullend is specifieke expertise beschikbaar uit de voormalige clusters 3 en 4 ter ondersteuning. In een aantal gevallen is deze deskundigheid geclusterd in bovenschoolse of bestuurlijke ondersteuningsteams. Samenwerkingsverband PO 20.01 zet de aanvullende ondersteuning zo effectief mogelijk en zo thuisnabij mogelijk in. Daarnaast zet ons samenwerkingsverband in op preventie: vroegtijdig signaleren en passende interventies bieden om te voorkomen dat de problematiek of de achterstand te hoog oploopt. De bovenschoolse|bovenbestuurlijke ondersteuningsteams hebben hier een belangrijke ondersteunende rol.

2. Waarom handelingsgericht arrangeren?

Het schoolondersteuningsteam kan tot de conclusie komen dat een leerling een aanvulling nodig heeft op de basisondersteuning. De procesgang handelingsgericht arrangeren beschrijft de stappen die scholen zetten om te bepalen welke aanvulling het onderwijs passend maakt bij de ontwikkeling van leerlingen.

Dit kan leiden tot een arrangement op maat voor aanvullende ondersteuning in de school. Ideaal is de ontwikkeling vanuit individuele onderwijsbehoeften naar groepsarrangementen waarvan meerdere leerlingen kunnen profiteren.

3. Wat is handelingsgericht arrangeren? 

Handelingsgericht arrangeren is een werkwijze waarbij de curatieve insteek (wat is er mis met deze leerling) is ingewisseld voor een meer preventieve benadering (wat heeft deze leerling nodig). De onderwijsbehoeften van de leerling en de hulpvraag van de leerkracht staan centraal. Het vaststellen van de onderwijsbehoeften, de hulpvraag en de besluitvorming die erop volgt zijn doelgericht, systematisch, inzichtelijk en transparant. Alle betrokkenen (de professionals, de ouders en eventueel de leerling) werken constructief samen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij relevant is dat de ouders een instemmingsbevoegdheid hebben in het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het benoemen van bevorderende en belemmerende factoren is een wezenlijk onderdeel van handelingsgericht werken. Deze doelgerichte en transparante werkwijze leidt tot geconsolideerd vertrouwen tussen de partners in het (speciaal) basisonderwijs en het speciaal onderwijs.

4. De route & het stappenplan, een samenvatting.

Het Vraag Profiel Instrument (VPI) kan worden gebruikt om de onderwijs- en|of ondersteuningsbehoefte van een leerling in kaart te brengen. Het is aan de afzonderlijke besturen om hierin een keuze te maken.

De volledig uitgewerkte procesgang handelingsgericht arrangeren met stappenplan & matrix vindt u in . Onderstaand vindt u een samenvatting. 

Stap 1 -door ondersteuningsteam & leerkracht basisschool
Beginsituatie vastleggen.
– De school brengt in kaart wat de mogelijkheden van de school op het actuele moment zijn.
– In hoeverre zijn de mogelijkheden van de basisondersteuning, lichte arrangementen, voldoende benut?

Stap 2 –door ondersteuningsteam & leerkracht basisschool
Vaststellen DAT extra ondersteuning nodig is.
– Waaruit blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling de basisondersteuning, in relatie tot het schoolondersteuningsprofiel, overstijgt?
– In hoeverre wijkt de onderwijsbehoefte af van het groepsaanbod?
– Welke specifieke deskundigheid binnen de basisondersteuning is al betrokken?
– Op welke wijze zijn de ouders betrokken?

Stap 3 –door ondersteuningsteam basisschool, leerkracht en ouders|verzorgers
Vaststellen WAAROM extra ondersteuning nodig is.
– Op welke wijze is een orthopedagoog / GZ psycholoog (generalist) bij de leerling betrokken?
– Wat vinden de ouders en wat vindt de leerling zelf van de gewenste ondersteuningsbehoefte?
– Hoe ziet het ontwikkelingsperspectief eruit en geeft dat voldoende richting?

Stap 4 -door de basisschool en regionaal expertise team {RET}
Vaststellen WAT er nodig aan extra ondersteuning.
– Welke ondersteuning is al ingezet door de aanvragende school? (zie stap 1)
– Wat heeft die ondersteuning opgeleverd?
– Welke relevante informatie onderbouwt de aanvraag?
– Welke aanvullende deskundigheid is nodig in relatie tot de behoefte?
– Beschrijving van het afwijkende onderwijsaanbod en gerealiseerde doelen? (zie stap 3 het ontwikkelingsperspectief)

Stap 5 -door de basisschool en regionaal expertise team {RET}
Vaststellen WAAR de extra ondersteuning gerealiseerd kan worden.
– Kan de extra ondersteuning worden gerealiseerd op de huidige reguliere basisschool?
– Kan het worden gerealiseerd binnen een andere reguliere basisschool in de regio?
– Door naar stap 6.
– Hoe is vastgesteld dat de aanvullende ondersteuning niet binnen de reguliere basisschool kan worden gerealiseerd?
– Door naar stap 7.

Stap 6 -door regionaal expertise team {RET}
Vaststellen HOE de aanvullende ondersteuning gerealiseerd kan worden.
Toekennen van het budget aan de basisschool.
– Vastgesteld wordt de hoogte van het budget van het arrangement (faciliteren).
– Vastgesteld wordt door wie de extra ondersteuning wordt uitgevoerd.
– Vastgelegd worden evaluatie momenten, effecten en opbrengsten.
– Aangegeven wordt hoe ouders worden betrokken.

Stap 7 -door de basisschool en regionaal expertise team {RET}
Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs via Commissie van Advies.
Vaststellen HOE de aanvullende zware ondersteuning gerealiseerd gaat worden.
– Uit de verslagen blijkt dat er is vastgesteld dat de aanvullende ondersteuning niet op een reguliere basisschool kan worden gerealiseerd.
– Aan te bevelen: Het Vraagprofiel Instrument wordt ingezet voor het bepalen van de onderwijs ondersteuningsbehoefte van de leerling en de benodigde ondersteuning.
– De ingevulde matrix geeft de ondersteuningsbehoefte voor de leerling weer.
– De wijze waarop de ouders zijn betrokken blijkt uit de ingevulde matrix.
– Aanvraag toelaatbaarheidsverklaring via Commissie van Advies aan bestuur SWV PO 20.01.
– Plaatsing leerling binnen SBO of SO volgens de geldende procedure van aanmelding.

Instrumenten & Documenten