ZORGPLICHT

1. Ouders begeleiden op zoektocht naar de beste onderwijsplek voor hun kind.

2. Wanneer geldt de zorgplicht? 

3. Voorwaarden voor plaatsing op een andere reguliere school. 

SetWidth750-oie-transparent-1“ZORGPLICHT, ONZE PLICHT & ALTIJD IN OVERLEG MET DE OUDERS” 

De stroomschema’s in de instrumenten|documenten B1, 2 & 3 geven de routes voor aanmelding en zorgplicht weer. De juridische aspecten van de zorgplicht in het primair onderwijs zijn terug te vinden in instrumenten|documenten B5. 

1. Ouders begeleiden op zoektocht naar de beste onderwijsplek voor hun kind. 

Sinds 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht: zij moeten een passend onderwijsaanbod bieden aan alle leerlingen die bij een basisschool of speciale basisschool/school voor speciaal onderwijs van het bestuur worden aangemeld of staan ingeschreven.
Ouders melden hun kind aan bij de basisschool van hun voorkeur. Wanneer het kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, onderzoekt de school of een passend aanbod mogelijk is. Blijkt dit niet het geval te zijn, dan gaat de school samen met de ouders op zoek naar een passende plek op een andere school. Dit kan zijn op een andere basisschool van het eigen of een ander schoolbestuur of op een school voor speciaal(basis)onderwijs.
Zorgplicht betekent dat ouders bij deze zoektocht begeleid worden door (het bestuur van) de school van eerste aanmelding.

2. Wanneer geldt de zorgplicht?

De zorgplicht gaat in als blijkt dat een leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen. Voordat de zorgplicht ingaat, moet zijn voldaan aan de aanmeldingsvoorwaarden en moet de school hebben vastgesteld dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. De zorgplicht geldt juridisch gezien voor het bevoegd gezag: het schoolbestuur. In de praktijk vult de school waar de leerling is aangemeld de zorgplicht in.

3. Voorwaarden voor plaatsing op een andere reguliere school.

Als een reguliere school constateert dat een leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft en de school kan die ondersteuning zelf niet bieden, gaat de school in overleg met de ouders. In dat gesprek geeft de school aan of er een reguliere school is die wel een passend programma kan bieden en zo ja, welke school dit is. Dit kan een school binnen ons eigen samenwerkingsverband zijn, maar dat is niet verplicht. De school heeft hiermee nog niet aan de volledige zorgplicht voldaan.

De school van aanmelding moet op basis van het gesprek met de ouders een voorstel doen voor plaatsing op een andere reguliere school of een school voor speciaal onderwijs. Deze school moet plek hebben en bereid zijn om de leerling toe te laten. Het is dan aan de ouders om hun kind vervolgens op die school in te schrijven. Pas op dat moment gaat de zorgplicht over naar de nieuwe school. Zijn ouders het niet eens met het voorgestelde aanbod, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de (eerste) school of de tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering om een oordeel vragen. Of ze kunnen besluiten om hun kind bij een andere school aan te melden. Deze nieuwe school krijgt dan de zorgplicht.

Instrumenten & Documenten