HET ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF (OPP) ladder

1. Wat is een ontwikkelingsperspectief? 

2. Voor wie is het ontwikkelingsperspectief verplicht? 

3. Bij dyslexie of kortdurende remedial teaching geen ontwikkelingsperspectief nodig! 

4. Verplichte onderdelen van het OPP

Leerlingen worden meer uitgedaagd en er wordt gestreefd naar hoge doelen binnen hun eigen mogelijkheden!
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften de meeste vooruitgang boeken als zij zo lang mogelijk bij het programma van hun basisgroep worden gehouden. Zo nodig aangevuld met oefening & instructie.

1. Wat is een ontwikkelingsperspectief? 

Heeft een leerling aanvullende ondersteuning nodig? Dan stelt de school, in overleg met de ouders, een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. In het ontwikkelingsperspectief wordt ingeschat welke ontwikkelingsmogelijkheden de leerling heeft op langere termijn en welk eindniveau van de leerling verwacht kan worden. Ook staat aangegeven hoe de school, de leerling én de ouders daaraan kunnen werken. Het ontwikkelingsperspectief geeft aan welk onderwijs en welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft om het te verwachten eindniveau te halen. De school kijkt naar de thuissituatie, doet eventueel aanvullend onderzoek en gebruikt medische gegevens als dat nodig is.

Het ontwikkelingsperspectief:

  • is een aanvulling op het groepsplan
  • sluit aan bij wat de leerling in het groepsplan al krijgt aangeboden aan ondersteuning
  • wordt vastgesteld door de intern begeleider en de leerkracht

2. Voor wie is het ontwikkelingsperspectief verplicht? 

Scholen zijn verplicht een OntwikkelingsPerspectiefPlan opstellen voor:

  • leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basisonderwijs
  • leerlingen in het speciaal basisonderwijs

3. Bij dyslexie of kortdurende remedial teaching geen ontwikkelingsperspectief nodig!

Scholen hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen vanuit het reguliere (basis) ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld dyslexie of kortdurende remedial teaching.

4. Volgens welke uitgangspunten wordt het ontwikkelingsperspectief opgesteld? 

De verplichte onderdelen van het ontwikkelingsperspectief zijn:

  • de te verwachten uitstroombestemming van de leerling
  • de onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling
  • de te bieden ondersteuning en begeleiding en, indien aan de orde, de afwijkingen van het onderwijsprogramma

5. Handreiking ontwikkelingsperspectief van PO-Raad. 

De Raad voor passend onderwijs (PO-Raad) heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven. Klik hier voor de digitale versie van de publicatie.