BEZWAAR & LANDELIJKE BEZWAARADVIES COMMISSIE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING SBO|(V)SO (LBT)

1. Interne route als ouders & school het eens zijn over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

2. Ouders en school zijn het niet eens over de toelaatbaarheidsverklaring. Hoe kunt u bezwaar maken? 

3. Wie kan een bezwaarschrift indienen?

4. Hoe dient u een bezwaarschrift in? 

5. Waar stuurt u het bezwaarschrift naar toe? 

6. Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift?

7. De beslissing op het bezwaar.

8. Nog geen overeenstemming? Dan naar de rechter. 

1. Interne route als ouders & school het eens zijn over de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 

Ouders en school zijn het eens over de aanvraag voor een TLV.
De school die de aanvraag voor de TLV opstelt en de beoogde school bereiden de aanvraag gezamenlijk voor/hebben contact over de aanvraag om er zeker van te zijn dat de beoogde school de meest passende plek is voor de leerling en er daadwerkelijk een plek beschikbaar is na aanmelding.

2. Ouders en school zijn het niet eens over de toelaatbaarheidsverklaring. Hoe kunt u bezwaar maken? 

Ouders en school zijn het oneens over de aanvraag voor een TLV.
Om recht te doen aan de zorgplicht wordt er een meerpartijenoverleg georganiseerd met de school die de toelaatbaarheidsverklaring-aanvraag opstelt, een afgevaardigde van de-door school- beoogde school en de school die de ouders beogen.
In afwachting van de uitkomst:
– blijft de leerling ingeschreven op de huidige school
– in de overgang van PO naar VO kan de leerling tijdelijk geplaatst worden op het VO zolang de toelaatbaarheidsverklaring nog niet is afgegeven
– op het moment dat de TLV is afgegeven melden ouders de leerling aan bij de beoogde school
– daarmee vervalt de zorgplicht voor het schoolbestuur waar de leerling stond ingeschreven
Wanneer ouders in het meerpartijenoverleg en|of na inschakelen van een onderwijsconsulent niet tot overeenstemming komen met de school die de aanvraag voor de toelaatbaarheidsverklaring opstelt over de voorgestelde passende onderwijsplek:
– blijft de leerling ingeschreven op de huidige school (ook als deze geen passende ondersteuning (meer) kan bieden)
– de zorgplicht vervalt niet!

U kunt tegen het besluit van samenwerkingsverband PO 20.01 over de toelaatbaarheidsverklaring binnen 6 weken na afgifte bezwaar aantekenen.

 • Stap 1: Bezwaar indienen bij het bestuur van de betreffende school
 • Stap 2: Bezwaar indienen bij het bestuur van SWV PO 20.01
 • Stap 3: Inschakelen onderwijsconsulent
Wat als het schoolbestuur de procedure schorsen en verwijderen inzet?
• moet er wel een onderwijsplek zijn voor de leerling b.v. tijdelijke plaats in orthopedagogisch en didactisch centrum (OPDC), tussenvoorziening of crisisplaats
Als ouders dat niet willen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 

3. Wie kan een bezwaarschrift indienen? 

 • de ouders van de leerling waarvoor de toelaatbaarheidsverklaring is aangevraagd
 • het schoolbestuur dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft aangevraagd
 • andere belanghebbenden

4. Hoe dient u een bezwaarschrift in? 

 • Het bezwaarschrift dient u (bij voorkeur) per e-mail, in bij het samenwerkingsverband PO 20.01.
 • De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is 6 weken. Bent u te laat? Motiveer dan zo volledig mogelijk waarom u niet eerder heeft gereageerd.
 • Als u het bezwaarschrift indient per brief, moet deze zijn ondertekend en ook van een datum zijn voorzien.

5. Waar stuurt u het bezwaarschrift naar toe? 

U kunt het bezwaarschrift sturen naar: het bestuur van samenwerkingsverband PO 20.01 o.v.v.
Bezwaarschrift TLV, Postbus 8061, 9702 KB Groningen of
per e-mail naar Roel Weener, coördinator SWV PO 20.01 email: roel@wkonderwijsadvies.nl

6. Wat gebeurt er na het indienen van het bezwaarschrift? 

SWV PO 20.01 is aangesloten bij de landelijke bezwaar advies commissie toelaatbaarheidsverklaring SBO|(V)SO (LBT).
Ouders en|of de school kunnen een bezwaar indienen bij SWV PO 20.01.

SWV PO 20.01 zal het bezwaarschrift voorzien van een grondslag (de reden waarom) en bijlagen, binnen 14 dagen gelijktijdig aanbieden aan de landelijke bezwaaradviescommissie en aan de bezwaarde. Het samenwerkingsverband vraagt aan de commissie om advies uit te brengen. Vervolgens wordt een hoorzitting gehouden waar bezwaarde en het samenwerkingsverband voor worden uitgenodigd.
Binnen 4 weken na de hoorzitting brengt de commissie het advies uit.

7. De beslissing op het bezwaar.

Het samenwerkingsverband;

 • moet op basis van het advies van de landelijke bezwaarcommissie (LBT) de toelaatbaarheidsbeslissing heroverwegen
 • kan het eerder genomen besluit toelaatbaarheid herroepen en – voor zover nodig- een nieuw besluit nemen
 • kan na heroverweging ook besluiten dat het advies van de landelijke bezwaarcommissie (LBT) niet leidt tot een andere toelaatbaarheidsbeslissing

Het reglement van de landelijke bezwaaradviescommissie (LBT), waarin haar werkwijze is vastgelegd, kunt u hier vinden.

8. Nog geen overeenstemming? Dan naar de rechter. 

Mocht de hierboven genoemde bezwaarprocedure niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan kunnen ouders en schoolbestuur naar de bestuursrechter. Tegen de nieuwe beslissing van het samenwerkingsverband kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank, sector bestuursrecht.

Procedure Beroep op de bestuursrechter. 

Beroep aantekenen moet bij de sector bestuursrecht van de rechtbank waar degene die in beroep gaat, woont. Als het een school betreft, daar waar de school is gevestigd.
Dit zal in de meeste gevallen de Rechtbank Noord-Nederland zijn:
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland 

Instrumenten & Documenten