BASISONDERSTEUNING

piramide1. Definitie basisondersteuning.

2. Waarom basisondersteuning?

3. De vier aspecten & 13 kernkwaliteiten van de basisondersteuning van SWV PO 20.01. 

Samenwerkingsverband PO 20.01 heeft voor het formuleren van de basisondersteuning gebruik gemaakt van de uitwerking gebaseerd op enerzijds de ‘ijkpunten basisondersteuning’ van Cor Hoffmans e.a. (2010) en anderzijds op het Referentiekader passend onderwijs (2012). De ijkpunten zijn onderverdeeld in 13 kwaliteitskenmerken of kernkwaliteiten. De gezamenlijke schoolbesturen hebben op basis daarvan het niveau van de basisondersteuning vastgesteld dat beschikbaar is voor iedere leerling.

Instrumenten|documenten C1-C5 beschrijven de kaders voor de basisondersteuning. Deze voorzien in een checklist, een ijkinstrument en het model Protocol Medische Handelingen. Onderstaand vindt u een samenvatting. 

1. Definitie basisondersteuning.

Overeenkomstig het referentiekader passend onderwijs omschrijven we basisondersteuning als het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die de school binnen haar onderwijsstructuur planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel met samenwerkende ketenpartners, uitvoert.

2. Waarom basisondersteuning?

Ouders moeten weten wat zij tenminste van iedere school binnen ons samenwerkingsverband mogen verwachten als het om onderwijsondersteuning gaat. Daarmee wordt ook duidelijk welke bekwaamheidseisen aan het personeel worden gesteld. En de basisondersteuning vormt het fundament van het continuüm van onderwijsondersteuning.

3. De vier aspecten & 13 kernkwaliteiten van de basisondersteuning van SWV PO 20.01.

DE VIER ASPECTEN 13 KERNKWALITEITEN VAN BASISONDERSTEUNING VAN SWV PO 20.01
Preventieve en licht 1.      De leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving
curatieve interventies 2.      Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ontwikkelingsperspectief vastgesteld
De onderwijs 3.      De scholen hebben een effectieve interne onderwijs ondersteuningsstructuur
ondersteunings- 4.      De leerkrachten, ib-ers en directeuren werken continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties
structuur 5.      De scholen hebben een multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenondersteuning
6.      De ouders en leerlingen zijn actief betrokken bij het onderwijs
Planmatig werken 7.      De scholen hebben continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen.
8.      De scholen werken opbrengst- en handelingsgericht aan de ontwikkeling van leerlingen.
9.      De scholen voeren beleid op het terrein van de leerling ondersteuning.
Kwaliteit van de 10.  De scholen werken met effectieve methoden en aanpakken.
basisondersteuning 11.  De scholen evalueren jaarlijks de effectiviteit van de leerling ondersteuning.
12.  De scholen dragen leerlingen zorgvuldig over.
13.  De scholen hebben een ondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld.