AANMELDEN NIEUWE LEERLING 

inschrijven-nieuwe-leerling1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere basisschool.

2. Aanmelding bij verschillende scholen binnen en buiten het samenwerkingsverband.

3. Hoe stelt de school vast of aanvullende ondersteuning nodig is?

4. Toestemming ouders nodig voor informatie over leerling bij externe instantie.

5. Wat te doen als er een nieuwe zorg leerling wordt aangemeld?

6. Moet de school elke leerling plaatsen? 

1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school.

De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids raadplegen. Nadat de ouders hun kind schriftelijk hebben aangemeld, kan de zorgplicht ingaan.

Voor het ingaan van de zorgplicht moet wel zijn voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

  • er is plaatsruimte op de school van aanmelding (de school is niet vol)
  • ouders respecteren de grondslag van de school
  • aanmelden kan vanaf de leeftijd van 3 jaar
  • ouders moeten bij de aanmelding aangeven als ze vermoeden dat hun kind aanvullende ondersteuning nodig heeft
  • bij aanmelding op meerdere scholen moeten ouders doorgeven bij welke school hun kind nog meer is aangemeld

2. Aanmelding bij verschillende scholen binnen en buiten het samenwerkingsverband.

Als een leerling bij verschillende scholen is aangemeld is het aan de scholen om aan te geven hoe ze hiermee omgaan. De scholen vragen, eventueel via het samenwerkingsverband, aan de ouders welke school hun voorkeur heeft. Deze school krijgt de zorgplicht als dat nodig is.

Als ouders hun zoon of dochter bij scholen van verschillende samenwerkingsverbanden aanmelden, kan na overleg met de ouders één school worden aangewezen die de zorgplicht krijgt. De termijn om een passende plek voor een leerling te vinden, gaat in vanaf het moment dat de school de schriftelijke aanmelding heeft ontvangen. Dat is doorgaans op de datum dat de ouders het aanmeldingsformulier hebben ingevuld. De school kan dit bijvoorbeeld in een ontvangstbevestiging aangeven. Vervolgens heeft de school 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd.

3. Hoe stelt de school vast of aanvullende ondersteuning nodig is?

De school schat op basis van de door de ouders aangeleverde informatie in of de leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft. Dit doet een school op basis van eigen ervaring en kennis van bijvoorbeeld welke ondersteuning de leraren op de school zelf kunnen bieden.

Als de school vindt dat de informatie daar aanleiding voor geeft, kan de school onderzoeken of de leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft. Om te onderzoeken of een leerling aanvullende ondersteuning nodig heeft, gebruikt de school de informatie van de ouders, eventueel aangevuld met informatie van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of het onderwijskundig rapport van de voorgaande school voor primair onderwijs (bij aanmelding in het voortgezet onderwijs).

Als het kind al op een school zit, vormt de informatie van die school ook een belangrijke bron voor de school waar het kind is aangemeld. Heeft de school onvoldoende informatie voor een goede beoordeling, dan kan de school extra informatie vragen aan de ouders.

4. Toestemming ouders nodig voor informatie over leerling bij externe instantie.

Wil de school dat een psycholoog of een orthopedagoog aanvullend onderzoek doet, dan moeten de ouders daar toestemming voor geven. Ook als de school informatie over de leerling bij andere instanties wil opvragen, moeten de ouders toestemming geven. Wanneer deze aanvullende informatie niet beschikbaar is of komt, moet de school werken met informatie die er wel is. Ook als de ouders aangeven dat ze geen informatie willen leveren, moet de school het onderzoek uitvoeren met de informatie die wel beschikbaar is. De school kan de aanvullende ondersteuning aan leerlingen op veel manieren vormgeven. Afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de mogelijkheden van de school, zet de school de extra aanvullende ondersteuning in. De ondersteuning is er altijd op gericht om de leerling verder te helpen in zijn onderwijsontwikkeling.

5. Wat te doen als er een nieuwe zorg leerling wordt aangemeld?

Dan geldt de zorgplicht voor alle scholen in Nederland:

  • de school beoordeelt de ondersteuningsbehoefte van de leerling
  • de school bepaalt, in overleg met de ouders, of de ondersteuningsbehoefte van de leerling past binnen het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de school
  • daarbij moet de school ook de mogelijke aanvullende ondersteuning in de vorm van expertise in de school betrekken
  • als blijkt dat de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte, dan heeft de school de plicht om de leerling te begeleiden naar een school die deze ondersteuning wel kan bieden (dat kan speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs zijn, maar ook een andere basisonderwijs (BAO) in de buurt, de wijk of de gemeenten)
  • als de school twijfelt of het de leerling kan begeleiden en nader onderzoek moet doen, is de school verplicht een tijdelijke plaats te bieden (max.10 weken)

6. Moet de school elke leerling plaatsen? 

Nee, er kunnen redenen zijn waarom de school een leerling niet hoeft te plaatsen. Bijvoorbeeld op basis van identiteit/geloof, maar ook op basis van het schoolondersteuningsprofiel (SOP) dat elke school vanaf 1 augustus 2014 heeft. Als de school aannemelijk kan maken dat díe leerling met díe specifieke ondersteuningsbehoefte echt niet past binnen het schoolondersteuningsprofiel, dan is dat een reden om met de ouders in overleg te gaan. Scholen hebben vanaf 1 augustus 2014 wél de verplichting om in het kader van de zorgplicht, die kinderen en ouders een onderwijsplek aan te bieden waar de leerling wél geplaatst kan worden.