ONDERSTEUNINGSROUTE SAMENWERKINGSVERBAND PO 20.01

poppetje-route1. Een doorgaande lijn voor leerlingen in de (speciale) basisscholen van samenwerkingsverband PO 20.01.

2. Vroegtijdige signalering van leerlingen die extra aandacht nodig hebben.

3. De 6 niveaus waarin de basisscholen binnen samenwerkingsverband PO 20.01 de leerling ondersteuning bieden. 

1. Een doorgaande lijn voor leerlingen in de (speciale) basisscholen van SWV PO 20.01. 

Leerlingen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is, komen in aanmerking voor aanvullende of zware ondersteuning. Hierbij gaat het dus om ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de gemaakte afspraken over de basisondersteuning. Aanvullende ondersteuning wordt binnen het reguliere onderwijs aangeboden. De zware ondersteuning betreft een plaatsing binnen het speciaal (basis) onderwijs.

2. Vroegtijdige signalering van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. 

Het accent ligt op de handelingsgerichte benadering. Vroegtijdig signaleren dat een leerling extra aandacht nodig heeft en het “gewone” onderwijsaanbod intensiveren en afstemmen op de betreffende leerling.

3. De 6 niveaus waarin de basisscholen binnen samenwerkingsverband PO 20.01 de leerling ondersteuning bieden.

 Niveau 1 

De interne ondersteuningsstructuur op de basisschool. Deze basisondersteuning kunt u vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de school.

 Niveau 2 

De externe ondersteuningsstructuur in één van de 4 subregio’s van samenwerkingsverband PO 20.01. (aanvullende ondersteuning|procesgang handelingsgericht arrangeren)

 Niveau 3 

De interne ondersteuningsstructuur op de school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO).

 Niveau 4 

Terugplaatsingsprocedure & schakelbeleid; van speciaal onderwijs naar speciaal basisonderwijs, van speciaal onderwijs|speciaal basisonderwijs naar basisonderwijs.

 Niveau 5 

Crisisplaatsing, verzuim & thuiszittende leerlingen.

 Niveau 6 

Overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO)