SAMENWERKING & AFSTEMMING MET CLUSTER 2 

voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking 

1. Animatie van Kentalis over leerlingen met een auditieve en|of communicatieve beperking.

2. Doof, slechthorend of ernstig spraak-taalprobleem? Passend onderwijs in cluster 2 samen met Stichting Kentalis onderwijs.

3. Ouders melden zelf hun zoon of dochter aan voor cluster 2.

4. Wat is een cluster 2 instelling?

5. Toelating tot cluster 2.

6. Informatie & contact adressen Stichting Kentalis onderwijs.

1. Animatie van Kentalis over leerlingen met een auditieve en|of communicatieve beperking.

Gebarentaal2. Doof, slechthorend of ernstig spraak-taalprobleem? Passend onderwijs in cluster 2 samen met Stichting Kentalis onderwijs.

De reguliere school heeft zorgplicht. De instellingen van cluster 2 hebben ondersteuningsplicht. Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking ((doof, slechthorend en/of ernstige spraak- taalmoeilijkheden (ESM)), waarbij de ondersteuningsbehoefte de zorgplichtmogelijkheden overstijgt werkt samenwerkingsverband PO 20.01 intensief samen met Stichting Kentalis onderwijs. Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis of een gehoorbeperking kunnen gebruik maken van die extra ondersteuning door Kentalis. Denk bijvoorbeeld aan extra ondersteuning op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.

3. Ouders melden zelf hun zoon of dochter aan voor cluster 2.

Inschrijven bij reguliere school
Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind gewoon inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (V)SO-school van een ander cluster. De instelling voor cluster 2 heeft dan geen zorgplicht. De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. Bepaalt de commissie dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op een reguliere school, dan heeft de instelling een ondersteuningsplicht. Ook als de periode van toelaatbaarheid afloopt en de leerling terug- of overgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs, moeten ouders hun kind op een reguliere school inschrijven. De instelling voor cluster 2 maakt met het bevoegd gezag/bestuur van de reguliere school afspraken over de aanvullende ondersteuning van de leerling. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt, hebben instellingen net als in de huidige situatie de plicht om binnen acht weken een andere school of instelling voor de leerling te vinden.

4. Wat is een cluster 2 instelling?

Een instelling is een soort school, een school met specialistische expertise.
De instellingen voor cluster 2 verzorgen onderwijs, doen onderzoek naar de toelaatbaarheid en geven ondersteuning in het reguliere onderwijs.

De instellingen hebben een commissie van onderzoek & wettelijke taken. Deze wettelijke taken zijn:

  • begeleiding binnen het regulier onderwijs
  • bepalen toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • het organiseren en uitvoeren van begeleidingsarrangementen
  • trajectbegeleiding van ouders

De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn, sinds de invoering van passend onderwijs, bestuurlijk ondergebracht bij de instellingen en alle artikelen uit de Wet op de expertisecentra die betrekking hebben op de instellingen zijn van kracht.

5. Toelating tot cluster 2.

De instelling of de reguliere school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning vanuit de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP) op de instelling en over de inhoud van de begeleiding.

6. Informatie & contact adressen Stichting Kentalis onderwijs.

Kentalis www.kentalis.nl of via telefoonnummer 050 533 19 31
of stuur een mail naar aanmeldinggroningen@kentalis.nl.