SAMENWERKING EN AFSTEMMING IN CLUSTER 1

blindslechtziendvoor leerlingen met een zintuiglijke ondersteuningsbehoefte 

1. Blind of slechtziend? Passend onderwijs in cluster 1 samen met Bartiméus en Visio.

2. Ouders melden zelf hun zoon of dochter aan voor cluster 1. 

3. Wat is een cluster 1 instelling?

4. Toelating tot cluster 1. 

5. Informatie & contact adressen Bartiméus en Visio. 

1. Blind of slechtziend? Passend onderwijs in cluster 1 samen met Bartiméus en Visio. meisjeblind

De reguliere school heeft zorgplicht. De instellingen van cluster 1 hebben ondersteuningsplicht. Voor een kind of jongere met een visuele beperking, waarbij de ondersteuningsbehoefte de zorgplichtmogelijkheden overstijgt werken we, als samenwerkingsverband PO 20.01 samen met de Koninklijke Visio en Bartiméus. Visio en Bartiméus hebben hun krachten gebundeld in VIVIS onderwijs en werken intensief samen om passend onderwijs aan leerlingen met een visuele beperking vorm te geven. Zij spannen zich ervoor in dat elke slechtziende of blinde leerling optimaal onderwijs krijgt en werken continu aan onderwijsinhoudelijke verbeteringen voor deze leerlingen.

2. Ouders melden zelf hun zoon of dochter aan voor cluster 1.

Inschrijven bij reguliere school
Als de leerling niet toelaatbaar is tot de instelling, kunnen ouders hun kind gewoon inschrijven bij een reguliere school of, als daar reden voor is, bij een (V)SO-school van een ander cluster. De instelling voor cluster 1 heeft dan geen zorgplicht. De ouders kiezen zelf voor een school, maar kunnen daarbij advies krijgen van de commissie van onderzoek van de instelling. Bepaalt de commissie dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft op een reguliere school, dan heeft de cluster 1 instelling een ondersteuningsplicht.

Ook als de periode van toelaatbaarheid afloopt en de leerling terug- of overgeplaatst kan worden naar het regulier onderwijs, moeten ouders hun kind op een reguliere school inschrijven. De instelling voor cluster 1 maakt met het bevoegd gezag/bestuur van de reguliere school afspraken over de extra ondersteuning van de leerling. Als de periode van toelaatbaarheid afloopt, hebben instellingen net als in de huidige situatie de plicht om binnen acht weken een andere school of instelling voor de leerling te vinden.

3. Wat is een cluster 1 instelling? 

Een instelling is een soort school, een school met specialistische expertise.
De instellingen voor cluster 1 verzorgen onderwijs, doen onderzoek naar de toelaatbaarheid en geven ondersteuning in het reguliere onderwijs.

De instellingen hebben een commissie van onderzoek & wettelijke taken. Deze wettelijke taken zijn:

  • begeleiding binnen het regulier onderwijs
  • bepalen toelaatbaarheid tot het (voortgezet) speciaal onderwijs
  • het organiseren en uitvoeren van begeleidingsarrangementen
  • trajectbegeleiding van ouders

De scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs zijn, sinds de invoering van passend onderwijs, bestuurlijk ondergebracht bij de instellingen en alle artikelen uit de Wet op de expertisecentra die betrekking hebben op de instellingen zijn van kracht.

4. Toelating tot cluster 1.

De instelling of de reguliere school waar de leerling is aangemeld of staat ingeschreven vraagt de toelaatbaarheid tot een instelling aan bij de commissie van onderzoek. Deze commissie beoordeelt aan de hand van criteria of een leerling is aangewezen op onderwijs op de instelling of op ondersteuning vanuit de instelling. De commissie mag deze criteria zelf bepalen en bepaalt ook de duur van de toelaatbaarheid en het begeleidingsaanbod. Daarnaast adviseert de commissie over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP) op de instelling en over de inhoud van de begeleiding.

5. Informatie & contact adressen Bartiméus en Visio. 

Informatie, advies & aanmelden bij:
Visio via cliënt servicebureau telefoonnummer: 088-5858585
of de website www.visio.org.
Bartiméus via infolijn telefoonnummer: 0900-7788899 

Hier kunt u de brochure downloaden van Bartiméus en Koninklijke Visio. Met meer informatie over aanvullende onderwijskundige ondersteuning in het regulier onderwijs van leerlingen met een cluster 1 indicatie.