ORGANISATIE|DE VIER REGIO’S

1. Organisatie van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld
** Organisatie per 1 september 2021 van stichting naar vereniging

2. Bestuurlijke uitgangspunten & Dagelijks Bestuur

3. Dagelijks Bestuur, de samenstelling

4. Algemeen Bestuur|Raad van Toezicht, de vertegenwoordiging

5. Decentrale taak & verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de vier regio’s

6. Organogram

1. Organisatie van samenwerkingsverband PO 20.01 provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.

Ons samenwerkingsverband heeft er voor gekozen zich vooral bestuurlijk in te richten. De 28 schoolbesturen nemen zoveel mogelijk zelfstandig beslissingen en hebben een grote eigen verantwoordelijkheid. Alle aangesloten besturen van samenwerkingsverband PO 20.01 hebben afspraken met elkaar gemaakt op welke wijze zij voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs realiseren.

Samenwerkingsverband PO 20.01 is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van passend onderwijs in 12 Groningse gemeenten & de Drentse gemeente Noordenveld.

Regio
gem. Gron. gemeente Groningen
Noord Appingedam
Delfzijl
Het Hogeland
Loppersum
West Noordenveld (Drentse gemeente)
Westerkwartier
Zuidoost Midden Groningen
Pekela
Stadskanaal
Oldambt
Veendam
Westerwolde 

** Organisatie van SWV PO 20.01 per 1 september 2021 van stichting naar vereniging
De organisatie wordt per 1 september 2021 getransformeerd van een stichting naar een vereniging en daarbij is gekozen voor de inrichting van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht (RvT). Alle aangesloten schoolbesturen vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het SWV wordt bestuurd door een directeur-bestuurder op basis van het Ondersteuningsplan en de begroting.

Het samenwerkingsverband heeft vanaf 1 september 2021 als bestuursmodel drie bestuurlijke organen, te weten:

1. Algemene Ledenvergadering
2. Raad van Toezicht (extern)
3. Directeur-Bestuurder

Samenwerkingsverband PO 20.01 is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van passend onderwijs in 12 Groningse gemeenten & de Drentse gemeente Noordenveld.

2. Bestuurlijke uitgangspunten & Dagelijks Bestuur.

Bij de Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01 is de betrokkenheid van alle 28 schoolbesturen zo groot mogelijk. Er is gekozen voor een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit ten minste 5 en ten hoogste 7 leden. Bij de benoeming van deze leden is er voor gezorgd dat voldoende vertegenwoordigd zijn:

  • de vier regio’sgemeente Groningen, Noord, West & ZuidOost
  • de verschillende soorten onderwijsregulier onderwijs, speciaal basisonderwijs & speciaal basisonderwijs
  • levensbeschouwelijke opvattingenreligie & ideologie

Besluitvorming binnen het dagelijks bestuur vindt plaats o.b.v. het principe één persoon – één stem.

3. De samenstelling van het Dagelijks Bestuur

DAGELIJKS BESTUUR SAMENWERKINGSVERBAND PO 20.01
Nummer Naam schoolbestuur functie vertegenwoordiger van subregio
42607 Dhr. R. van den Berg noorderbasis voorzitter Vereniging NoorderBasis|Gereformeerd Onderwijs gemeente Groningen, Noord, West & ZuidOost
45000 Mevrouw B. Hobert primenius secretaris Stichting Primenius|Katholiek onderwijs Noord, West & ZuidOost
41845 Dhr. J. de Boer vco penningmeester VCO Midden-& Oost-Groningen|Protestant Christelijk Basisonderwijs ZuidOost
11711 Dhr. H. Sijbring opo lid OPO Noordenveld|Openbaar onderwijs West
41414 Mevrouw Y. Bieshuizen renn4 lid RENN4- Speciaal onderwijs gemeente Groningen, Noord, & ZuidOost

41574

Mevrouw L. Korteweg

lid Stichting Openbaar Onderwijs Marenland Gemeente Groningen & Noord
42510 Dhr. T. Douma lid  

O2G2|Stichting Openbaar Onderwijs groep Groningen

gemeente Groningen

4. Algemeen Bestuur|Raad van Toezicht. De gemandateerde vertegenwoordigers* van alle overige aangesloten besturen in de interne Raad van Toezicht vormt het algemeen bestuur.
* deze vertegenwoordigers mogen beslissen uit naam van het schoolbestuur

  • Vertegenwoordigers van de schoolbesturen die niet in het Dagelijks Bestuur zitten hebben zitting in het Algemeen Bestuur (AB).
  • Het Algemeen Bestuur heeft ook de taak van intern toezichthouder en is de Raad van Toezicht.
  • In de Raad van Toezicht wordt besloten op basis van:a. Consensus; en indien dat niet mogelijk is dan,
    b. Consent; en indien dat niet mogelijk is dan,
    c. Stemverhoudingen, waarbij elk lid|bestuur een aantal stemmen vertegenwoordigt naar rato van het aantal leerlingen binnen dat bestuur.
Het Algemeen Bestuur|Raad van Toezicht bestaat uit een gemandateerd bestuurder van;
nummer Naam schoolbestuur regio
40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) Gemeente Groningen
41053 Stichting Groningse Schoolvereniging Gemeente Groningen
41851 Stichting Openbaar onderwijs Baasis Gemeente Groningen
53860 Stichting Katholiek Onderwijs Centrale Groningen (KOC) Gemeente Groningen
61829 Vereniging voor Christelijk Onderwijs Haren en Onnen (VCO Haren) Gemeente Groningen
69669 Vereniging voor Christ. Onderw. Groningen (VCOG) Gemeente Groningen
73724 Stichting Sint Nicolaasschool Gemeente Groningen
77456 Stichting Vrijescholen Athena Gemeente Groningen
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Gemeente Groningen, ZuidOost
13683 Stichting Lauwers en Eems scholen voor PO & VO Noord
37038 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en omstreken Noord
41261 Ver. voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen (VCPONG) Noord
41558 Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier Noord
32073 Stichting Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe West
41571 Stichting Quadraten West
42761 Stichting Ultiem ZuidOost
10925 Openbaar Onderwijs gemeente Westerwolde ZuidOost
41358 Scholengroep Perspectief ZuidOost
41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) ZuidOost
41780 Scholengroep OPRON, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs ZuidOost
42789 Stichting Jan Ligthartschool Westerbroek ZuidOost

5. Decentrale taak & verantwoordelijkheid van de schoolbesturen in de vier regio’s.

Samenwerkingsverband PO 20.01 bestaat uit 28 besturen van ongeveer 300 scholen en is verdeeld in de regio’s gemeente Groningen, Noord, West & Zuidoost. In deze 4 regio’s zijn scholen voor regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voorheen clusters 3 en 4) vertegenwoordigd.

De schoolbesturen per regio:​

2020 06 Besturen in de 4 regio’s van SWV PO 20.01
nummer Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio Gemeente Groningen
40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
41053 Stichting Groningse Schoolvereniging
41261 Ver. Voor Christelijk Primair Onderwijs Noord- Groningen (VCPONG)
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4|Speciaal Onderwijs
41574 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
41851 Stichting Openbaar Onderwijs Baasis
42510 O2G2 Stichting Openbaar Onderwijs groep Groningen
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis
53860 Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen
61829 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Haren en Onnen
69669 Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Groningen
73724 Stichting Sint Nicolaasschool
77456 Stichting Vrijescholen Athena
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio Noord
13683 Stichting Lauwers en Eems scholen voor PO & VO
37038 Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland en omstreken
41261 Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Noord-Groningen
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4|Speciaal Onderwijs
41558 Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier
41574 Stichting Openbaar Onderwijs Marenland
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis
45000 Stichting Primenius|Katholiek Onderwijs
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio West
11711 Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld|OPON
13683 Stichting Lauwers en Eems scholen voor PO & VO
32073 Stichting Christelijke Kindcentra (CKC) Drenthe
41571 Stichting Quadraten
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis
45000 Stichting Primenius|Katholiek onderwijs
Schoolbesturen SWV PO 20.01 in regio ZuidOost
10925 Openbaar Onderwijs gemeente Westerwolde
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord
41358

 

Scholengroep Perspectief
41414 Stichting Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland RENN4|Speciaal Onderwijs
41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
41780 Scholengroep OPRON – Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs
41845 Vereniging voor Christelijk Onderwijs in Midden- en Oost-Groningen
42607 Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis
42761 Stichting Ultiem
42789 Stichting Jan Lighthartschool Westerbroek
45000 Stichting Primenius|Katholiek onderwijs

6. Organogram samenwerkingsverband PO 20.01.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)
organogram