ONDERSTEUNINGSPLANRAAD

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)? 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR? 

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2020-2021. 

1. Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR)? 

Elke school heeft een medezeggenschapsraad.
En elk samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplanraad.

De OPR is een speciale medezeggenschapsraad van ons samenwerkingsverband. Deze ondersteuningsplanraad geeft haar goedkeuring op het ondersteuningsplan (OP). En ook als er verandering zijn in het OP.
Ook houdt de OPR de ouders zo veel en goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen rondom passend onderwijs. De leden van de ondersteuningsplanraad worden voorgedragen door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in het SWV PO 20.01. De OPR bestaat uit ouders en personeel (onderwijsprofessionals van de scholen binnen ons samenwerkingsverband). 

2. Hoe is de samenstelling van de ondersteuningsplanraad? 

De OPR bestaat uit 14 personen, met een vertegenwoordiging per regio en zowel ouders als personeelsleden op basis van onderstaande uitgangspunten:
– de wettelijke taken van de OPR
– slagvaardigheid
– expertise
– het streven naar een evenwichtige verdeling ouders en personeel
Contact persoon voor de OPR is ambtelijk secretaris Carrie Zuidema-van Esch
Telefoon: 0594-500649
Email: c.vanesch@noorderbasis.nl

Vertegenwoordigers ondersteuningsplanraad van SWV PO 20.01

Nummer Namens het schoolbestuur van: naam ouder/personeel regio
42510 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) vacature ouder gemeente Groningen
69669 Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) Mevrouw G. van den Brink personeel gemeente Groningen
40851 Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen (SCSOG) De heer S.J. Slager personeel gemeente Groningen
40865 Vereniging Jenaplanonderwijs Noord Mevrouw L. Hoenderken personeel gemeente Groningen & ZuidOost
41414 Stichting RENN4 locatie Appingedam Mevrouw D. Stubbe personeel gemeente Groningen, Noord & ZuidOost
42607 NoorderBasis scholen met de Bijbel vacature ouder gemeente Groningen, Noord, West & ZuidOost
41558 Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier De heer H. Zijlstra ouder Noord
13683 Stichting Lauwers en Eems voor PO & VO Mevrouw O. Muurman personeel Noord & West
41571 Stichting Quadraten Mevrouw Y. van der Wal ouder West
41613 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) Mevrouw I. Baalmans personeel ZuidOost
41780 Scholengroep OPRON, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs vacature ouder ZuidOost
10925 Openbaar Onderwijs gemeente Westerwolde Mevrouw M. Timmer personeel ZuidOost
10925 Openbaar Onderwijs gemeente Westerwolde Mevrouw A. Oldenburger personeel|voorzitter ZuidOost
42607 NoorderBasis scholen met de Bijbel Mevrouw C. Zuidema-van Esch ambtelijk secretaris OPR

3. Wat zijn de taken van de ondersteuningsplanraad (OPR)? & wat doen de leden van de OPR?

Een lid van de ondersteuningsplanraad: 

 • praat mee over en heeft invloed op de manier waarop het beleid in de regio voor begeleiding en ondersteuning in het onderwijs georganiseerd wordt; 
 • denkt mee over de manier waarop extra ondersteuning aan leerlingen geboden kan worden; 
 • bouwt kennis en kunde op over het bredere netwerk waaraan uw school deelneemt en deze kennis en kunde kan gebruikt worden binnen uw eigen school; 
 • wordt gefaciliteerd in zijn of haar deelname aan de ondersteuningsplanraad; 
 • leert nieuwe en enthousiaste mensen kennen. 

Bent u geïnteresseerd in een functie binnen de ondersteuningsplanraad? Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met Carrie Zuidema-van Esch, zij vertelt u graag meer. 

4. Link naar reglement, de statuten & het huishoudelijk regelement van de ondersteuningsplanraad. 

5. Vergader planning ondersteuningsplanraad schooljaar 2020-2021

De ondersteuningsplanraad komt bijeen op:

 • Dinsdag 15-09-2020 (via Teams)
 • Donderdag 19-11-2020
 • Dinsdag 19-01-2021 (via Teams)
 • Donderdag 18-03-2021
 • Dinsdag 18-05-2021 (via Teams)
 • Donderdag 17-06-2021