MISSIE & VISIE

missie-en-visie1. Missie van samenwerkingsverband PO 20-01.

2. Visie van samenwerkingsverband PO 20-01.

“THUISNABIJ ONDERWIJS ZO MOGELIJK IN REGULIERE VOORZIENINGEN” 

1. Missie van samenwerkingsverband PO 20-01.

Passend onderwijs gaat over het concreet en zorgvuldig aansluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoefte van onderwijsprofessionals en scholen en de wijze waarop dit is georganiseerd en gefinancierd. Dit betreft niet alleen ‘de zorgleerlingen’, maar àlle leerlingen in onze regio. Passend onderwijs betekent dat goed onderwijs voor alle leerlingen het uitgangspunt is. Samenwerkingsverband PO 20.01 speelt daarbij een ondersteunende en faciliterende rol bij het continu optimaliseren van het onderwijs en de ondersteuning.

2. Visie van samenwerkingsverband PO 20-01.

De visie van ons samenwerkingsverband en die van de gemeenten op de jeugdzorg sluiten sterk op elkaar aan. Bij de ondersteuning van school en het gezin gaat het om de kracht en het eigenaarschap van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis, ondersteunen in plaats van overnemen, hulp inzetten in de directe leefomgeving en snelheid: minder schakels en minder gezichten. We hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:

1. Leerlingen in ons samenwerkingsverband krijgen onderwijs en ondersteuning dat bij hen past;

2. Ons samenwerkingsverband gaat doen waarvoor het is opgericht. Ze draagt zorg voor:

  • een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod, getoetst aan de geformuleerde ondersteuningsprofielen van de scholen;
  • aansluiting in de keten voor- en vroegschools/primair onderwijs/speciaal onderwijs-voortgezet(speciaal)onderwijs;
  • aansluiting en samenhang in de regio met omliggende samenwerkingsverbanden;
  • samenwerking en samenhang met het gemeentelijke ondersteuningsaanbod;
  • basisondersteuning in de scholen die voldoet aan de uitgangspunten in het referentiekader van de PO Raad en het toezichtkader van de inspectie;
  • uitvoering van de taken voor ons samenwerkingsverband zoals die binnen de wettelijke kaders en de Inspectie-eisen voor samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs zijn geformuleerd.
Instrumenten & Documenten