DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

januari 2022
DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN
Expertgroep hoogbegaafdheid, ambulant inzetbaar op de scholen

In het deelverband gemeente Groningen willen we scholen ondersteunen in de vorm van ambulante begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid. Op 1 december hebben we een vacature laten uitgaan voor leden van een nog op te richten Expertgroep. Scholen kunnen een beroep doen op deze Expertgroep op verschillende gebieden, bijvoorbeeld: hoogbegaafdheid in de schoolontwikkeling, leerkrachtvaardigheden ten aanzien van de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen, leerlingbegeleiding, observaties, opzetten van een plusklas of het vormgeven van compacten en verrijkingsaanbod etc.

We gaan meerdere mensen aanstellen om zo de verschillende expertises te bundelen, zodat ieder zijn eigen specialiteit kan inzetten. De uren voor de Expertgroep worden tot het einde van de subsidieperiode betaald uit de subsidie. Daarna zullen we evalueren of het wenselijk is om deze groep boven bestuurlijk in stand te houden. Hoe de aanvraagroute gaat verlopen, zullen we samen met de Expertgroep bepalen. De projectgroep HB is nauw betrokken bij dit proces. Zij zijn de vertegenwoordigers van de verschillende besturen en zorgen voor korte lijnen met alle scholen. In januari hopen we de leden van de Expertgroep voor te stellen!

IB-leernetwerk met directies en HB specialisten

Op 25 januari organiseren we een studieochtend voor alle IB’ers, directies en HB specialisten. Drie adviseurs van Cedin zullen de ochtend begeleiden. We zullen differentiëren in het aanbod zodat er voor alle scholen wat te halen is. Niet alleen voor scholen waar het beleid op het gebied van hoogbegaafdheid nog in de kinderschoenen staat, maar ook voor scholen die dit al grotendeels op orde hebben. Het doel is ook een kijkje nemen in elkaars keuken, contacten leggen en ideeën opdoen. Om de informele netwerkcontacten te stimuleren, sluiten we af met een lunch. De ochtend vindt (indien mogelijk) fysiek plaats in de accommodatie Rietland in Groningen.

School uit de regio in beeld

De leden van de projectgroep zijn actief op het gebied van hoogbegaafdheid en vertegenwoordigen hun bestuur in de projectgroep HB. Zij vormen de verbinding tussen de besturen in de regio en er is daardoor uitwisseling over wat er al gebeurt op de verschillende scholen. In de nieuwsmail steeds een klein inkijkje wat er al gebeurt! Deze keer een bijdrage van Inez Töben. Zij is kartrekker van het subsidietraject voor het deelverband gemeente Groningen. Maar ze is ook coördinator en leerkracht van de bovenschoolse plusgroepen van Openbaar Onderwijs Groningen.

Inez: ‘De bovenschoolse plusgroep is een voorziening van Openbaar Onderwijs Groningen voor alle scholen van het bestuur, als aanvulling op het onderwijsaanbod op de eigen school. Het is bedoeld om de hoogbegaafde leerlingen in staat te stellen het beste uit zichzelf te halen door met en van elkaar te leren en zich in brede zin te ontwikkelen.

Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid om aan de bovenschoolse plusgroep deel te nemen. Het aanbod is toegespitst op de specifieke onderwijs- en leerbehoefte van hoogbegaafde leerlingen. Omdat de voorziening bovenschools is, komen leerlingen van verschillende scholen samen. We merken dat juist die samenstelling een meerwaarde is, omdat het een andere dynamiek geeft en de kinderen nieuwe vriendschappen op kunnen doen.

Het programma is heel anders dan op de gewone school; er wordt een beroep gedaan op andere vaardigheden. De rode draad is om te leren ‘Wat moet je doen als je niet weet wat je moet doen?’ Dit dilemma komen de kinderen in hun eigen klas niet vaak tegen! Het betekent o.a. fouten (durven maken), hulp vragen, jezelf leren kennen en reflecteren.

Het is mooi om de leerlingen enthousiast aan de slag te zien met breinbrekers en projecten. Hier zorgt juist het samen-denken ervoor dat ze een stapje verder komen en doorzetten!

Als plusgroepleerkrachten is onze rol vooral coachen in het proces. De reflectiegesprekken met elkaar vind ik het mooist: ‘Waarom is jullie brug nou ingestort, waar ging het mis? Waar ben je tevreden over? Wat zou je de volgende keer anders doen? Wat was jouw bijdrage aan dit resultaat?’ In deze veilige setting komen er vaak mooie inzichten en goede voornemens!’