Nieuwsbrief Oktober 2021

Home » Nieuwsbrief Oktober 2021 » Nieuws » Nieuwsbrief Oktober 2021

Onderwerpen

  • Samenwerkingsverband PO 20.01 per 1 september 2021 van stichting naar vereniging
  • Onze missie; voor elk kind een passende plek
  • Een interview met Roel Weener, in zijn nieuwe functie als directeur-bestuurder van de vereniging samenwerkingsverband PO 20.01
  • De nieuwe externe Raad van Toezicht
  • Een update en upgrade van de website
  • Studiedag voor onderwijsprofessionals in het SBO & SO
  • Scholingen hoogbegaafdheid zijn in de 4 regionale deelverbanden begonnen.
  • Highlights handreiking TLV-aanvraag

 

Samenwerkingsverband PO 20.01 per 1 september 2021 van stichting naar vereniging
Samenwerkingsverband PO 20.01 voor passend onderwijs wordt gevormd door 27 aangesloten schoolbesturen met in totaal ongeveer 46.000 leerlingen in het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO). De onder deze besturen ressorterende scholen (320) zijn gevestigd in de gemeenten in de Provincie Groningen en de Drentse gemeente Noordenveld.

De organisatie is per 1 september 2021 getransformeerd van een stichting naar een vereniging en daarbij is gekozen voor de inrichting van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan in de vorm van een Raad van Toezicht (RvT). Alle aangesloten schoolbesturen vormen de Algemene Ledenvergadering (ALV) en het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directeur-bestuurder, die de algemene leiding van het SWV op zich neemt en daarin –op onderdelen- verantwoording aflegt aan zowel de Raad van Toezicht als de Algemene Ledenvergadering.
   
Onze missie; voor elk kind een passende plek
De missie van samenwerkingswerkingsverband PO 20.01 is en blijft ‘een passende plek voor elk kind’. Dit doen we door het (pro)actief bijdragen aan het beleid inzake passend onderwijs van het samenwerkingsverband in de basisscholen en scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO), gericht op een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen.
   
Een interview met Roel Weener, in zijn nieuwe functie als directeur-bestuurder van de vereniging SWV PO 20.01
Q Waarom de overgang van een stichting naar een vereniging?
A De keuze nu voor een vereniging is ontstaan vanuit de wens voor een sterkere gezamenlijke verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor onze 27 aangesloten besturen. Met een nieuwe bestuursvorm en een onafhankelijke Raad van Toezicht en vanuit de gedachte dat zuiverheid van rollen zo het meest is gediend. Ruim 6 jaar na de start van Passend Onderwijs is dit een logische stap. Met een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht zijn we slagvaardiger in beleid en dichterbij de praktijk. En dat komt onze leerlingen weer ten goede.


Q Hoe zie je je nieuwe rol als directeur-bestuurder ten opzichte van je eerste rol als coördinator van SWV PO 20.01? Note: Roel was vanaf de start van Passend Onderwijs coördinator van SWV PO 20.01
A Vanaf 2014 tot nu, als coördinator, ging het meer om advisering vanuit mijn centrale rol. In mijn nieuwe rol als directeur-bestuurder heb ik wel een bestuurlijke bevoegdheid onder toezicht van de Raad van Toezicht. Ik kan zo meer mensen in hun kracht zetten, inzetten op eigen verantwoordelijkheid van de 4 regionale deelverbanden (voorheen subregio’s). De weg naar doen wat nodig is, is nu korter en bovenal duidelijker.

Q Wat hoop je na de eerste 100 dagen te hebben bereikt?
A In de eerste 100 dagen hoop ik te bereiken dat het voor iedereen veel inzichtelijker is wie voor wat verantwoordelijk is. En we zo steeds meer kinderen zo snel mogelijk die passende plek kunnen geven binnen ons samenwerkingsverband.
   
De nieuwe externe Raad van Toezicht
Het samenwerkingsverband heeft vanaf 1 september 2021 als bestuursmodel drie bestuurlijke organen, te weten:
1. Algemene Ledenvergadering
2. Raad van Toezicht (extern)
3. Directeur-Bestuurder
In deze transitie is gezocht naar onafhankelijk leden voor de Raad van Toezicht van tenminste 3 personen. De voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Theo Joosten, is benoemd vanuit zijn functie als onafhankelijk voorzitter van het voormalige Algemeen Bestuur (AB). De andere 2 leden zijn gezocht en gevonden op de domeinen onderwijs-(jeugd)zorg en financieel beleid. Een update volgt zo spoedig mogelijk via deze link.
   
Een update en upgrade van de website
De nieuwe bestuursstructuur van ons samenwerkingsverband brengt een aantal inhoudelijke en praktische wijzigingen met zich mee. Zo zijn er 4 regionale deelverbanden te weten; gemeente Groningen, Noord, West & Zuidoost (voorheen subregio’s), is er een nieuw 5e deelverband speciaal voor alle leerlingen van het SWV in het SBO en SO onderwijs. Daarnaast is dan de nieuwe organisatie met de onafhankelijke Raad van Toezicht, de Algemene Ledenvergadering, een directeur bestuurder etc….. De website wordt in de komende weken geüpdate met alle nieuwe informatie en krijgt tegelijkertijd een upgrade.
   
Studiedag voor onderwijsprofessionals in het speciaal basis onderwijs & speciaal onderwijs
Op 16 september was er een studiedag voor onderwijsprofessionals van de SBO en SO scholen. Na een presentatie over de inrichting van de 4 regionale deelverbanden (voorheen subregio’s) & het nieuwe 5e nieuwe deelverband SBO-SO, het dekkend netwerk en de ondersteuningsstructuur is er nagedacht over het huidige netwerk aan voorzieningen. Aan het eind van de ochtend hebben de deelverbanden een dekkend netwerk per deelverband aan elkaar gepresenteerd. Uitkomsten waar we op korte termijn in de deelverbanden nadere afspraken over maken met als doel voor elk kind een passende plek. Meer over de uitkomsten in een volgende nieuwsbrief.
   
Start scholingen hoogbegaafdheid, voor versterking van expertise van onze onderwijsprofessionals, in de 4 regionale deelverbanden (voorheen subregio’s)
Er is een divers scholingsaanbod samengesteld waar individuele leerkrachten van alle scholen op kunnen inschrijven. In deelverband gemeente Groningen zijn de trainingen ‘Basiskennis over hoogbegaafdheid’ en ‘Klassenmanagement, hoe maak je keuzes in lesstof en differentiatie, tijd en ruimte in je klas’ goed ontvangen.Inmiddels hebben ook in deelverband Noord de eerste scholingen van het schooljaar plaatsgevonden. In deelverband West staat ook het netwerk van hoogbegaafdheidsspecialisten, dit zijn collega’s binnen het deelverband die geschoold zijn op het gebied van hoogbegaafdheid en/of zeer veel ervaring hebben. En ook in deelverband Zuidoost is ook veel belangstelling voor het cursusaanbod. Een cursusaanbod dat is samengesteld aan de hand van brainstormsessies met de specialisten en intern begeleiders van de deelnemende scholen. In de aparte ‘nieuwsmail hoogbegaafdheid’ hiervan uitgebreid verslag. Voor meer informatie>>
   
Highlights handreiking TLV-aanvraag
De gezamenlijke samenwerkingsverbanden PO & VO in de provincie Groningen hebben een overzicht gemaakt van de highlights van de handreiking bij het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Met o.a.;
• route 1 versus Route 2
• aandachtspunten invoering TLV Indigo
• voor reguliere PO- en VO-scholen is een e-learning van het doelgroepenmodel (DGM) beschikbaar. In de e-learning vind je ook casuïstiek waarmee je stap-voor-stap kunt oefenen om het DGM in te vullen
• bij wie kun je terecht voor vragen
De hele PPT vind je hier>>
   
Samenwerkingsverband PO 20.01 op LinkedIn
We willen verbindingen maken, kennis en goede ideeën vinden, delen & laten zien. Vakgenoten zoeken & vinden, vacatures delen en ons netwerk verbreden. Dus Link & start met delen >>