DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

Home » DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN » Nieuwsbrief-HB » DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN

DEELVERBAND GEMEENTE GRONINGEN
Het project hoogbegaafdheid krijgt steeds meer vorm in de deelverband (voorheen regio)gemeente Groningen 

Het project hoogbegaafdheid krijgt steeds meer vorm! Ons kerndoel is bundeling van krachten en versterking van expertise. De projectgroep heeft een divers scholingsaanbod samengesteld waar individuele leerkrachten van alle scholen op kunnen inschrijven.

Scholingen
De eerste twee scholingen zijn inmiddels geweest en goed ontvangen! Basiskennis over hoogbegaafdheid en een scholing met als thema: Klassenmanagement, hoe maak je keuzes in lesstof en differentiatie, tijd en ruimte in je klas.

Reacties van deelnemers:
‘Ik had heel veel aha-momenten tijdens de cursus: veel herkenning en erg nuttig’
‘Ontzettend veel praktische tips gekregen’
‘Leuk dat je ook iets hoort dat niet alleen op hoogbegaafdheid gericht is, maar dat je op alle leerlingen kunt toepassen, ‘spiral dynamics’ bijvoorbeeld’
‘Ik wist niet veel van hoogbegaafdheid. De basiscursus ging voor mij wel wat snel, maar ik heb er heel veel van opgestoken. Ga me er zeker verder in verdiepen!’

Ruimte voor implementatie
Steeds is de 1e bijeenkomst een scholingsmoment en na een aantal weken is er een 2e moment waarin wordt teruggekeken hoe het de afgelopen periode ging. Zo is er naast kennis opdoen ook ruimte voor implementatie in je eigen groep.

Dit schooljaar zijn nog diverse scholingen gepland: Omgaan met gedragsproblemen, coachend begeleiden en procesgericht feedback geven, executieve functies, overgang groep 2 naar 3, signaleren bij onderpresteren, faalangst, versnellen wel of niet, verrijking, hyperhoogbegaafd.

Teamscholing naar keuze
Daarnaast hebben we de scholen ook de mogelijkheid geboden om voor dit schooljaar een teamscholing naar eigen keuze en passend bij de eigen schoolontwikkeling aan te vragen. Het is goed om te merken dat een aantal scholen teambreed met het thema hoogbegaafdheid aan de slag gaat.

Aangevraagd zijn bijvoorbeeld Signaleren met Knappe Kleuters, begeleidingstraject voor intern begeleiders en plusgroep leerkrachten, Taxonomie van Bloom, Executieve vaardigheden en Bloomen met kleuters. Mooi om straks ook deze opbrengsten in de projectgroep te delen!

Intern begeleiders-leernetwerk met directies en hoogbegaafdheid specialisten
Om hoogbegaafdheid op de school te verankeren in beleid en in doorgaande lijnen, komt er op 25 januari 2022 een netwerk ochtend voor IB’ers, directeuren en HB specialisten van alle scholen in het deelverband (voorheen regio). We maken gebruik van de bestaande IB-leernetwerkbijeenkomsten die al af en toe in breed verband worden georganiseerd.

Er zal een interactief programma zijn waarbij er gelegenheid is om met elkaar naar de eigen schoolsituatie te kijken wat betreft beleid voor hoogbegaafdheid. Maar óók om over de schutting te kijken bij de buren, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Dinsdag 25 januari 2022 is al opgenomen in het IB-leernetwerkrooster van dit schooljaar. Iedereen ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging, save the date!

School in beeld
De leden van de projectgroep HB zijn actief op het gebied van hoogbegaafdheid en vertegenwoordigen hun bestuur in de projectgroep. Zij vormen de verbinding tussen de besturen in het deelverband en er is daardoor uitwisseling over wat er al gebeurt op de verschillende scholen. Hier geven we een klein inkijkje in wat er al gebeurt. Deze keer een bijdrage van Stella Leopold. Zij vertegenwoordigt in de projectgroep de Vereniging Jenaplanschool Noord en is IB’er op de Peter Petersenschool en ’t Vlot:

‘Jenaplan staat voor leren vanuit verwondering en leren van de wereld om ons heen. Wij kijken dan ook niet alleen naar de makkelijk lerende leerlingen met hoge scores, maar naar de ingewikkeld denkende kinderen. Kinderen die honger hebben naar kennis over de wereld, ook als rekenen of spelling niet helemaal vanzelf gaat. We richten ons op de belevingswereld en de intensiteit waarmee begaafde kinderen kennis in zich opnemen of zich juist kunnen verdiepen en ingraven in complexere wereldse vragen.

Onderbouwers die willen weten hoe een bloem gemaakt wordt en hoe de mens de mens is geworden. Middenbouwers die zich verdiepen in de steentijd en communicatiemiddelen in die periode. Bovenbouwers die brieven naar het ministerie sturen om hun tips voor beter onderwijs mee te geven. Geen ‘extra’ taakjes of ‘klaarwerk’ na de les, maar tijd vrijmaken in hun eigen rooster om te werken en te leren over een onderwerp dat hen interesseert. En terwijl de kinderen zich onderdompelen in een onderwerp waar zij zich in vast kunnen bijten, coachen wij hun proces, stimuleren de hogere denkordes en het creatief denken én ondersteunen we ze in het ontwikkelen van vaardigheden, die je nodig hebt om potentie om te zetten in successen.

Als intern begeleider van de Peter Petersenschool ben ik trots op de stamgroepleiders. Zij gaan uit passie en liefde voor het onderwijs deze uitdaging aan en komen ook deze kinderen zo goed mogelijk tegemoet, in wat er nodig is om jezelf te worden.’

Meer nieuws over hoogbegaafdheid op deze pagina, op de LinkedIn-pagina van ons SWV via deze link en in volgende nieuwsmail HB.